เอกสารประกอบการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล การประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนองค์ความรู้และเทคนิคการเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) สำหรับกรมและจังหวัด วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
 

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการองค์การโดยปราศจากความสูญเปล่าด้วยแนวคิดแบบ Lean ของกระทรวงมหาดไทย
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงมหาดไทย

  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการองค์การโดยปราศจากความสูญเปล่าด้วยแนวคิดแบบ Lean ของกระทรวงมหาดไทย
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ประเด็นสำคัญ เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริการของกระทรวงมหาดไทย
2. ประเด็นตรวจสอบเพิ่มเติม เรื่อง การกำกับดูแลการจัดการที่พักเพื่อบริการนักท่องเที่ยวและผู้เดินทาง
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน
การขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัด "ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด"ตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เอกสารประกอบการประชุมหารือเพื่อดำเนินการตามแนวทางการจัดทำร่างตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงมหาดไทย