กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
อาคารสถาบันดำรงราชานุสรณ์ ชั้น 3 ถนนอัษฎางค์
แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
E-mail : kpiasdg@gmail.com

ตำแหน่ง/ชื่อ-สกุล

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร Tel./Fax

ทำงาน (Office)

บ้านพัก (House)

องค์การฯ(Tel.)

สื่อสาร สป.

โทรสาร(Fax)

องค์การฯ (Tel.)

มือถือ (Mobile)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.

นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ

0-2622-0960

50251

0-2622-0960
50252

 

-

 

08-1930-3950*

ผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงสร้าง ระบบงาน และระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

- ว่าง -

0-2622-0960

50253

0-2622-0960

 

-

08-5484-2065*

50252

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวชลธิชา ชัยศิริรัตน์

0-2622-0960

50249

0-2622-0960

 

-

08-4387-8711*

   
   

นางสาวกรรทิมา สาสิงห์

0-2622-0960
50251
0-2622-0960    
     
50252
   

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวณัฐศรัณย์  คงภู

0-2622-0960

50249

0-2622-0960

 

-

 

-

50252

นางสาวจุฑาภรณ์  สุภัทรพาหิรผล

0-2622-0960

50251

0-2622-0960

 

-

 

-

50252

นายขจร  ทองคำ

0-2622-0960

50253

0-2622-0960

 

-

 

-

50252

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพัชรินทร์  ไทยเจริญ

0-2622-0960

  50252

0-2622-0960

 

-

 

-

50252

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชั้น 3 อาคารดำรงราชานุสรณ์ ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200