จำนวนผู้เยี่ยมชม
ณวันที่ 30 กันยายน 2562 ถึง ปัจจุบัน
web counter free
กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติโดยการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์การ
ลงสู่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 " เพื่อการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจในการนำยุทธศาสตร์ของหน่วยงานสู่การปฏิบัติ
และการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของกระทรวงมหาดไทยให้มีประสิทธิภาพ
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนจาก กรมในสังกัด มท. และผู้แทนใน สป.มท.
ประมาณ 60 คน

กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนานวัตกรรมของกระทรวงมหาดไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนจาก กรมในสังกัด มท. และผู้แทนใน สป.มท.
ประมาณ 60 คน

 

 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชั้น 3 อาคารดำรงราชานุสรณ์ ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200