นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สถาบันดำรงราชานุภาพ สป.
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.

   สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
  หน่วยงานระดับกรม
  รัฐวิสาหกิจในสังกัด
  จังหวัด