จำนวนผู้เยี่ยมชม
ณวันที่ 30 กันยายน 2562 ถึง ปัจจุบัน
web counter free

กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและ
การจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2563
โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
เป็นประธานการประชุม
ในศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 - 16.30 น.
ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ชั้น 3 วิสุทธิกษัตริย์

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ได้จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจำกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2563
โดยมีนายวิชัย ศรีขวัญ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจำกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม
ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงมหาดไทย ชั้น 4
อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชั้น 3 อาคารดำรงราชานุสรณ์ ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200