จำนวนผู้เยี่ยมชม
ณวันที่ 30 กันยายน 2562 ถึง ปัจจุบัน
web counter free
กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้
ครั้งที่ 1/2563
โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เป็นประธาน
ในศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 - 16.30 น.
ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ชั้น 3 วิสุทธิกษัตริย์

กระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อบริหารจัดการองค์การโดยปราศจากความสูญเปล่าด้วยแนวคิดแบบ Lean ของกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนจากจังหวัด
ประมาณ 100 คน

 

 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชั้น 3 อาคารดำรงราชานุสรณ์ ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200