ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564  
ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงาน (แผนงาน/โครงการ) วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)
ต่ำกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย ยังไม่ทราบผล รวม ทั้งหมด เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ
การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
4 (36.4 %) 2 (18.2 %) 2 (18.2 %) 3( 27.3 %) 11
98.9933
22.4899
22.72
การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
1 (50 %) 1 (50 %) 0 (0 %) 0( 0 %) 2
5.1686
2.7742
53.67
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
18 (43.9 %) 9 (22 %) 9 (22 %) 5( 12.2 %) 41
4,643.4672
629.3463
13.55
รวม 23 (42.6 %) 12 (22.2 %) 11 (20.4 %) 8 (14.8 %) 54
4,747.6291
654.6104
13.79
*ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 14 พฤษภาคม 2564
*ปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานสะสมรายไตรมาส
เลือกข้อมูล