ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 17 ตุลาคม 2564  
ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงาน (แผนงาน/โครงการ) วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)
ต่ำกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย ยังไม่ทราบผล รวม ทั้งหมด เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ
การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
3 (27.3 %) 4 (36.4 %) 3 (27.3 %) 1( 9.1 %) 11
98.9933
73.9477
74.70
การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
2 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0( 0 %) 2
5.1686
0.0028
0.05
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
15 (36.6 %) 12 (29.3 %) 12 (29.3 %) 2( 4.9 %) 41
4,643.4672
947.1921
20.40
รวม 20 (37 %) 16 (29.6 %) 15 (27.8 %) 3 (5.6 %) 54
4,747.6291
1,021.1426
21.51
*ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 17 ตุลาคม 2564
*ปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานสะสมรายไตรมาส
เลือกข้อมูล
จำนวนผู้เยี่ยมชม 1,051 ราย
เริ่มนับจำนวนผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่ 23 มิถุนายน 2564