ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 19 มกราคม 2565  
ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงาน (แผนงาน/โครงการ)
ต่ำกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย ยังไม่ทราบผล รวม
การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
6 (40 %) 2 (13.3 %) 5 (33.3 %) 2( 13.3 %) 15
การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
4 (50 %) 1 (12.5 %) 1 (12.5 %) 2( 25 %) 8
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
13 (36.1 %) 8 (22.2 %) 8 (22.2 %) 7( 19.4 %) 36
รวม 23 (39 %) 11 (18.6 %) 14 (23.7 %) 11 (18.6 %) 59
*ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 19 มกราคม 2565
*ปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานสะสมรายไตรมาส
เลือกข้อมูล
จำนวนผู้เยี่ยมชม 1,742 ราย
เริ่มนับจำนวนผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่ 23 มิถุนายน 2564