ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565  
ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงาน (แผนงาน/โครงการ)
ต่ำกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย ยังไม่ทราบผล รวม
การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
9 (60 %) 0 (0 %) 2 (13.3 %) 4( 26.7 %) 15
การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
6 (75 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 2( 25 %) 8
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
26 (72.2 %) 2 (5.6 %) 0 (0 %) 8( 22.2 %) 36
รวม 41 (69.5 %) 2 (3.4 %) 2 (3.4 %) 14 (23.7 %) 59
*ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 27 มิถุนายน 2565
*ปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานสะสมรายไตรมาส
เลือกข้อมูล
จำนวนผู้เยี่ยมชม 2,523 ราย
เริ่มนับจำนวนผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่ 23 มิถุนายน 2564