ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ผลการดำเนินงานรวมจนถึงปัจจุบัน)

วันที่ 27 กันยายน 2565  
ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงาน (แผนงาน/โครงการ)
ต่ำกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย ยังไม่ทราบผล รวม
การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
6 (40 %) 5 (33.3 %) 4 (26.7 %) 0( 0 %) 15
การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
0 (0 %) 5 (62.5 %) 3 (37.5 %) 0( 0 %) 8
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
13 (36.1 %) 5 (13.9 %) 18 (50 %) 0( 0 %) 36
รวม 19 (32.2 %) 15 (25.4 %) 25 (42.4 %) 0 (0 %) 59
*ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 27 กันยายน 2565
*ปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานสะสมรายไตรมาส
เลือกข้อมูล
จำนวนผู้เยี่ยมชม 3,926 ราย
เริ่มนับจำนวนผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่ 23 มิถุนายน 2564