ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 2 ตุลาคม 2566  
ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงาน (แผนงาน/โครงการ)
ต่ำกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย รวม
รายไตรมาส สะสม รายไตรมาส สะสม รายไตรมาส สะสม รายไตรมาส สะสม
การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
14 5 1 10 4 7 19 22
การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานเชิงพื้นที่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง
6 0 0 5 0 2 6 7
การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
27 20 2 6 3 10 32 36
รวม 47 25 3 21 7 19 57 65
*ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566
*ปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานสะสมรายไตรมาส
เลือกข้อมูล
จำนวนผู้เยี่ยมชม 8,335 ราย
เริ่มนับจำนวนผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่ 23 มิถุนายน 2564