ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 18 ตุลาคม 2562  
ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงาน (แผนงาน/โครงการ) วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)
ต่ำกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย ยังไม่ทราบผล รวม ทั้งหมด เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ
0 ( %) 0 ( %) 0 ( %) 0 ( %) 0
0.00
0.00
0.00
0 ( %) 0 ( %) 0 ( %) 0 ( %) 0
0.00
0.00
0.00
0 ( %) 0 ( %) 0 ( %) 0 ( %) 0
0.00
0.00
0.00
รวม 0 ( %) 0 ( %) 0 ( %) 0 ( %) 0
0.00
0
*ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 18 ตุลาคม 2562
*ปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานสะสมรายไตรมาส
เลือกข้อมูล