ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  
ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงาน (แผนงาน/โครงการ) วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)
ต่ำกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย ยังไม่ทราบผล รวม ทั้งหมด เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ
การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
1 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1
0.00
0.00
0.00
การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0
0.00
0.00
0.00
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0
0.00
0.00
0.00
รวม 1 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1
0.00
0
*ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 25 พฤศจิกายน 2563
*ปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานสะสมรายไตรมาส
เลือกข้อมูล