ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ผลการดำเนินงานรวมจนถึงปัจจุบัน)

วันที่ 17 เมษายน 2567  
ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงาน (แผนงาน/โครงการ)
ต่ำกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย รวม
รายไตรมาส สะสม รายไตรมาส สะสม รายไตรมาส สะสม รายไตรมาส สะสม
การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
1 1 13 14 8 7 22 22
การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานเชิงพื้นที่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง
0 0 5 5 2 2 7 7
การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
6 9 10 10 20 17 36 36
รวม 7 10 28 29 30 26 65 65
*ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
*ปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานสะสมรายไตรมาส
เลือกข้อมูล
จำนวนผู้เยี่ยมชม 9,778 ราย
เริ่มนับจำนวนผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่ 23 มิถุนายน 2564