ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 20 กันยายน 2563  
ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงาน (แผนงาน/โครงการ) วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)
ต่ำกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย ยังไม่ทราบผล รวม ทั้งหมด เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ
การบูรณาการและแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (100 %) 1
42.74
7.07
16.55
การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวักแบบบูรณาการ
0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0
0.00
0.00
0.00
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0
0.00
0.00
0.00
รวม 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (100 %) 1
42.74
0
*ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 20 กันยายน 2563
*ปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานสะสมรายไตรมาส
เลือกข้อมูล