ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 4 สิงหาคม 2564  
ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงาน (แผนงาน/โครงการ) วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)
ต่ำกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย ยังไม่ทราบผล รวม ทั้งหมด เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ
การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
2 (18.2 %) 2 (18.2 %) 4 (36.4 %) 3( 27.3 %) 11
98.9933
13.8918
14.03
การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
2 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0( 0 %) 2
5.1686
0.0000
0.00
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
19 (46.3 %) 7 (17.1 %) 9 (22 %) 6( 14.6 %) 41
4,643.4672
6,402,552.1359
137883.01
รวม 23 (42.6 %) 9 (16.7 %) 13 (24.1 %) 9 (16.7 %) 54
4,747.6291
6,402,566.0277
134858.18
*ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 4 สิงหาคม 2564
*ปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานสะสมรายไตรมาส
เลือกข้อมูล
จำนวนผู้เยี่ยมชม 456 ราย
เริ่มนับจำนวนผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่ 23 มิถุนายน 2564