ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566  
ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงาน (แผนงาน/โครงการ)
ต่ำกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย รวม
รายไตรมาส สะสม รายไตรมาส สะสม รายไตรมาส สะสม รายไตรมาส สะสม
การบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
8 20 7 1 5 1 20 22
การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานเชิงพื้นที่ให้มีผลสัมฤทธิ์สูง
1 7 4 0 1 0 6 7
การพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
14 34 7 1 8 1 29 36
รวม 23 61 18 2 14 2 55 65
*ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
*ปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานสะสมรายไตรมาส
เลือกข้อมูล
จำนวนผู้เยี่ยมชม 5,870 ราย
เริ่มนับจำนวนผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่ 23 มิถุนายน 2564