ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 4 มีนาคม 2564  
ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการดำเนินงาน (แผนงาน/โครงการ) วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)
ต่ำกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย ยังไม่ทราบผล รวม ทั้งหมด เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ
การบูรณาการและแปลงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
3 (27.3 %) 2 (18.2 %) 2 (18.2 %) 4( 36.4 %) 11
98.9933
5.6585
5.72
การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
2 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0( 0 %) 2
5.1686
0.8786
17.00
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
10 (24.4 %) 14 (34.1 %) 11 (26.8 %) 6( 14.6 %) 41
4,742.9946
251.6297
5.31
รวม 15 (27.8 %) 16 (29.6 %) 13 (24.1 %) 10 (18.5 %) 54
4,847.1565
258.1668
5.33
*ผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 4 มีนาคม 2564
*ปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานสะสมรายไตรมาส
เลือกข้อมูล