ผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563  
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ นโยบายที่สอดคล้อง
ตัวชี้วัดผลผลิต / ผลลัพธ์ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม
การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
4) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด และแผนภาค (Function)
สบจ.สป.
94.0000
งบดำเนินงาน
เป้าหมาย
(ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และทิศทางการพัฒนาภาค ระดับ 5)
1.0000 2.0000 5.0000 0.0000 5.0000
ผลการดำเนินงาน 1.0000
2.0000
3.0000
4.0000
4.0000
ปัญหาและอุปสรรค การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ได้กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เหมาะสม - - การดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาต้องดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา ซึ่งสัญญามีผลเกินกว่าปีงบประมาณ จำเป็นต้องขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
18.0000 94.0000 0.0000 0.0000 94.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
39.7224
39.7224
57.4099
57.4099

การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ศูนย์ดำรงธรรมเป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
พัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
1) โครงการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรม (Agenda)
สตร.สป.
0.0000
เป้าหมาย
(1) ร้อยละ 80 ของจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ค้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 และสามารถแก้ไขจนได้ข้อยุติ)
20.0000 40.0000 60.0000 80.0000 80.0000 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ),แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย),แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564 (การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล)
ผลการดำเนินงาน 99.4000
86.6000
99.8700
96.5500
96.5500
ปัญหาและอุปสรรค เรื่องร้องเรียนที่ค้างดำเนินการ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน บางเรื่องติดปัญหาระเบียบ ข้อกฎหมาย ขาดงบประมาณดำเนินการ ขาดสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน และบุคลากรไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ ศดธ.ขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน ไม่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ลูกจ้าง ศดธ. ไม่มีสวัสดิการและความมั่นคงในอาชีพ เรื่องร้องเรียนที่ยากต่อการดำเนินการแก้ไขและใช้เวลานาน หรือไม่สามารถแก้ไขได้ คือ เรื่องปัญหาที่ดิน และการร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจของศูนย์ดำรงธรรม ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน บางเรื่องติดปัญหาระเบียบ ข้อกฎหมาย ขาดงบประมาณดำเนินการ ขาดสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน และบุคลากรไม่เพียงพอ
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3) การประชุมคณะอนุกรรมการ กจ. ด้านการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (Function)
กจ.สป.
0.6769
งบปกติ,งบดำเนินงาน
เป้าหมาย
(การจัดการประชุมและการเดินทางไปสอบสวน จำนวน 50 ครั้ง)
12.0000 30.0000 40.0000 50.0000 50.0000 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ),แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย),แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564 (การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล)
ผลการดำเนินงาน 8.0000
14.0000
7.0000
7.0000
36.0000
ปัญหาและอุปสรรค - - - -
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.1982 0.4361 0.5163 0.6769 0.6769
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0561
0.2212
0.0653
0.0401
0.3827

การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมและสนับสนุนงานตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
14) สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานหน่วยตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (Function)
ตภ.มท.
0.0000
ไม่ใช้งบประมาณ
เป้าหมาย
(ความสำเร็จในการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับ 5)
1.0000 2.0000 3.0000 5.0000 5.0000 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ),แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย),แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564 (การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล)
ผลการดำเนินงาน 1.0000
2.0000
3.0000
50000.0000
5.0000
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมและสนับสนุนงานตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
16) การพัฒนาระบบงานตรวจสอบและส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีกระบวนการกำกับดูแลที่ดี (Function)
ตภ.สป.
0.4576
งบปกติ
เป้าหมาย
(ผลสำเร็จในการรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ด้าน IT/ด้านการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ร้อยละ 100 )
25.0000 55.0000 75.0000 100.0000 100.0000 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ),แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย),แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 - 2564 (การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล)
ผลการดำเนินงาน 0.0000
20.0000
45.0000
100.0000
100.0000
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.1500 0.2520 0.3470 0.4576 0.4576
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.1500
0.2520
0.3470
0.4343
0.4343

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
ศูนย์ดำรงธรรมเป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
พัฒนางานของศุนย์ดำรงธรรมเชิงรุกและเป็นระบบ
การสนับสนุนและอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
สตร.สป.
117.8854
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่)
0.0000 0.0000 0.0000 60000.0000 60000.0000 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ),แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย)
ผลการดำเนินงาน 0.0000
0.0000
0.0000
926173.0000
926173.0000
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
117.4140
117.4140

การบูรณาการและแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการบูรณาการและประสานนโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง
โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมคาวามปรองดองของคนในชาติ
สนผ.สป.
35.0000
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่)
0.0000 0.0000 0.0000 9125.0000 9125.0000 นโยบายของรัฐบาล (การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม),กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านความมั่นคง)
ผลการดำเนินงาน 0.0000
0.0000
0.0000
9413.0000
9413.0000
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 35.0000 35.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
34.8850
34.8850

การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่
ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในระดับพื้นที่/นโยบายสำคัญของรัฐบาล
สบจ.สป.
302.0000
งบยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
()
0.0000 0.0000 0.0000 80.0000 80.0000 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ),แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย)
ผลการดำเนินงาน 0.0000
0.0000
0.0000
80.0000
80.0000
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 302.0000 302.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
219.9743
219.9743

การบูรณาการและแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการบูรณาการและประสานนโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง
โครงการสนับสนุนการป้องกันปราปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
สนผ.สป.
27.9352
เป้าหมาย
()
0.0000 0.0000 0.0000 50.0000 50.0000 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านความมั่นคง),แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน)
ผลการดำเนินงาน 0.0000
0.0000
0.0000
70.0400
70.0400
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 27.9352 27.9352
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
25.7741
25.7741

การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่
ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่
สบจ.สป.
14.7374
งบยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่)
0.0000 0.0000 0.0000 100.0000 100.0000 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม),แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย)
ผลการดำเนินงาน 0.0000
0.0000
0.0000
100.0000
100.0000
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 14.7374 14.7374
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
4.6354
4.6354

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีความเหมาะสม รองรับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง
พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
การสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ:การพัฒนาระบบการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย
กพร.สป.
12.5000
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่)
0.0000 0.0000 0.0000 75.0000 100000.0000 นโยบายของรัฐบาล (การเพิ่มศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ),กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ)
ผลการดำเนินงาน 0.0000
0.0000
0.0000
80.0000
947654.0000
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 1000000.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
947654.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
ศูนย์ดำรงธรรมเป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
พัฒนางานของศุนย์ดำรงธรรมเชิงรุกและเป็นระบบ
การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในระดับพื้นที่/นโยบายสำคัญของรัฐบาล
สตร.สป.
117.8854
งบยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
()
0.0000 0.0000 0.0000 219.9742 219.9742 นโยบายของรัฐบาล (การเพิ่มศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ),กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม)
ผลการดำเนินงาน 0.0000
0.0000
0.0000
302000.0000
302000.0000
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ขับเลื่อนและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของกระทรวงมหาดไทย
ศปท.มท.
497036.0000
เป้าหมาย
(ร้อยละความสำเร็จ)
0.0000 0.0000 0.0000 38710.0000 38710.0000
ผลการดำเนินงาน 0.0000
0.0000
0.0000
41001.0000
41001.0000
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 49.7036 49.7036
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
44.2035
44.2035

การบูรณาการและแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการบูรณาการและประสานนโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (agenda)
สนผ.สป.
60.3190
เป้าหมาย
(ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินการ,ระดับความสำเร็จในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต)
0.0000 0.0000 0.0000 80.0000 80.0000 นโยบายของรัฐบาล (การเพิ่มศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ),กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านความมั่นคง)
ผลการดำเนินงาน 0.0000
0.0000
0.0000
100.0000
100.0000
ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมายการเบิกจ่าย
( ล้านบาท )
0.0000 0.0000 0.0000 56.2807 56.2807
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
( ล้านบาท )
0.0000
0.0000
0.0000
56.2807
56.2807

หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย
หมายถึง เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย
หมายถึง ไม่กำหนดแผน / ผล