ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563  
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย หน่วยงาน ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย ผลงานที่เกิดขึ้นจริง