ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2561
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
ตัวที่ 1 ระดับความสำเร็จในการลดกระดาษ ตามแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ipa
ตัวที่ 2 ระดับความสำเร็จในการลดพลังงานไฟฟ้าในภาพรวมของ สป.มท. ตามแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ipa
ตัวที่ 3 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ipa
ตัวที่ 4 ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ipa
ตัวที่ 5 ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ipa
ตัวที่ 6 ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ipa
ตัวที่ 7 ระดับความสำเร็จของระบบฐานข้อมูลบุคคลเข้า-ออกกระทรวงมหาดไทย ipa
ตัวที่ 8 ร้อยละความพึงพอใจงานบริการการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ipa

ตัวที่ 9 ระดับความสำเร็จในการให้บริการเครือข่ายมหาดไทย ipa