จำนวนผู้เข้าชม   
นับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2557

ระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับบุคคล ของ ศสส.สป.
รอบ 1 (1 ต.ค.60 - 31 มี.ค.61)
ปีงบประมาณ 2561

ประกาศ

ระบบได้ทำการเปลี่ยน Password ของทุกท่านเป็น 0000
ผู้ใช้งานสามารถเข้าแก้ไข Password ได้จากเมนู แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 51540
E-mail rungsee_mul@moi.go.th

รายงานตัวชี้วัดระดับบุคคลรายหน่วยงาน
พิมพ์รายงานตัวชี้วัดระดับบุคคลรายหน่วยงาน
บันทึกแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลตัวชี้วัดระดับบุคคล
คู่มือการใช้ระบบ
ดูรายละเอียดตัวชี้วัด หน่วยงานและร่าง ipa ที่ถ่ายทอด
มาตรการประหยัดพลังงานของ ศสส.สป. ปี 2561