มาตรฐานและราคากลางของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
http://www.mdes.go.th/view/1/ราคากลาง/ (Web กระทรวงดิจิทัล) หรือ (PDF File)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์ราคากลางฯ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ๒๕๖๑-๒๕๖๐ (PDF file)

ระบบประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์
โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
http://itestimate.onde.go.th/ictestimate01/ (Web กระทรวงดิจิทัล)

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
http://www.mdes.go.th/view/1/CCTV/ (Web กระทรวงดิจิทัล) หรือ (PDF File)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์ราคากลางฯ CCTV  ๒๕๖๐-๒๕๕๘ (PDF file)

 

ตารางสรุปประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายการ ประกาศ ณ วันที่ สถานะ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คลิกที่นี่ ๒๓พ.ค.๖๑ ปัจจุบัน
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิกที่นี่ ๒๑เม.ย.๖๐ ยกเลิก
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คลิกที่นี่ ๑๑มี.ค.๕๙ ยกเลิก
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม คลิกที่นี่ ๒๕ส.ค.๕๘ ยกเลิก
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิกที่นี่ ๑๘ก.พ.๕๘ ยกเลิก
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คลิกที่นี่ ๒๑ก.พ.๕๗ ยกเลิก
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเติม คลิกที่นี่ ๒๙มี.ค.๕๖ ยกเลิก
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คลิกที่นี่ ๘ มี.ค.๕๖ ยกเลิก
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ คลิกที่นี่ ๑๐ก.พ.๕๕ ยกเลิก
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คลิกที่นี่ ๑๑พ.ค.๕๔ ยกเลิก

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คลิกที่นี่

๑๑ ก.พ.๕๓ ยกเลิก
CCTV เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิกที่นี่ ๑๑ต.ค.๖๐ ปัจจุบัน
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คลิกที่นี่ ๒๘ก.ย.๕๙ ยกเลิก
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คลิกที่นี่ ๒๕ส.ค.๕๘ ยกเลิก
คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด คลิกที่นี่ ๒๗พ.ค.๕๖ ยกเลิก
GIS ประชาพิจารณ์   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) คลิกที่นี่ ๑๘ ธ.ค.๕๖ N/A
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) คลิกที่นี่ ๑๒พ.ค.๕๔ ไม่ปรากฏในเว็บไซต์ www.mdes.go.thแล้ว

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปี ๒๕๕๓-๒๕๖๐
คลิกที่นี่

 
 
 
กลับหน้าแรก | เกณฑ์ราคากลางฯ | คำสั่งที่เกี่ยวข้อง | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
หนังสือสั่งการ-ตอบข้อหารือ |
ดาวน์โหลดรายงานการประชุม | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | ติดต่อสอบถาม