คำสั่งที่เกี่ยวข้องคำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 • คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๗๙๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย คลิกที่นี่ (ปัจจุบัน)
 • คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๗๙๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ในงานด้านบริหาร คลิกที่นี่ (ปัจจุบัน)
 • คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๑๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย คลิกที่นี่ (ปัจจุบัน)
 • คำสั่งแต่งตั้ง CIO  
 • คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๗๓๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวงมหาดไทย คลิกที่นี่ (ปัจจุบัน)
 • คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๗๐๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย คลิกที่นี่ (ปัจจุบัน)
 • คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๖๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงและคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยคลิกที่นี่ (ยกเลิก)
 • การแต่งตั้ง CIO ระดับจังหวัด 
 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว๘๗๔ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๓ เรื่อง การแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับจังหวัด (Chief Information Officer : CIO) คลิกที่นี่
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท.  
 • คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คลิกที่นี่ (ปัจจุบัน)
 • คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๓๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คลิกที่นี่ (ปัจจุบัน)
 • คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คลิกที่นี่ (ปัจจุบัน)
 • คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๗๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คลิกที่นี่ (ปัจจุบัน)
 • คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๗๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คลิกที่นี่ (ปัจจุบัน)
 • คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๗๕๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คลิกที่นี่ (ยกเลิก)
 • คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๐๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (เพิ่มเติม) คลิกที่นี่ (ยกเลิก)
 • คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๒๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (เพิ่มเติม) คลิกที่นี่ (ยกเลิก)
 • คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๘๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คลิกที่นี่ (ยกเลิก)
 • คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๐๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คลิกที่นี่ (ยกเลิก)
 • คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๕๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (ปรับเปลี่ยน) คลิกที่นี่ (ยกเลิก)
 • คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๔๙/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คลิกที่นี่ (ยกเลิก)
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ  
 • คำสั่งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๕๐๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คลิกที่นี่ (ปัจจุบัน)
 • คำสั่งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๓๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คลิกที่นี่
 • คำสั่งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คลิกที่นี่
 • คำสั่งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ที่ ๗๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรฐานและราคากลางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คลิกที่นี่ (ยกเลิก)
 • คำสั่งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะทำงานกำหนดมาตรฐานและราคากลางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คลิกที่นี่ (ยกเลิก)
 • คำสั่งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรฐานและราคากลางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คลิกที่นี่ (ยกเลิก)
 • คำสั่งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๗๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรฐานและราคากลางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย คลิกที่นี่ (ยกเลิก)
 • คำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 • คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๗๙๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ มท. และคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สป.มท. คลิกที่นี่ (ปัจจุบัน)
 • ตารางสรุปคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
  ปี พ.ศ. แต่งตั้ง CIO แต่งตั้งคณะทำงานฯ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
  ๒๕๔๗ - - ๑๔๙/๒๕๔๗ ลว ๒๓ เม.ย.๔๗
  - - ๒๕๑/๒๕๔๙ ลว ๑ ส.ค.๔๙
  ๒๕๔๙ ๖๖๑/๒๕๔๙ ลว ๘ ธ.ค.๔๙ - -
  ๒๕๕๑ - ๔๗๕/๒๕๕๑ ลว ๑๕ ก.ย.๕๑
  -
  ๒๕๕๒ - - ๔๐๔/๒๕๕๒ ลว ๓๐ ก.ย.๕๒
  ๒๕๕๔ - ๖๑๔/๒๕๕๔ ลว ๒๒ พ.ย.๕๔ -
  - - ๔๘๘/๒๕๕๔ ลว ๑๐ ต.ค.๕๔
  - - ๖๒๔/๒๕๕๔ ลว ๒๔ พ.ย.๕๔
  ๒๕๕๕ - ๑๓/๒๕๕๕ ลว ๒๕ ม.ค.๕๕ -
  ๗๓๙/๒๕๕๕ ลว ๑๘ ธ.ค.๕๕ - -
  ๗๐๑/๒๕๕๕ ลว ๑๘ ธ.ค.๕๕ - -
  - - ๔๐๕/๒๕๕๕ ลว ๑๑ ก.ค.๕๕
  - - ๗๕๗/๒๕๕๕ ลว ๒๔ ธ.ค.๕๕
  ๒๕๕๖ - ๗๑/๒๕๕๖ ลว ๗ ก.พ.๕๖ -
  - - ๕๗๘/๒๕๕๖ ลว ๑๐ ก.ย.๕๖
  ๒๕๕๗ - ๑๘/๒๕๕๗ ลว ๑๔ ม.ค.๕๗ ๗๒๒/๒๕๕๗ ลว ๒๖ พ.ย.๕๗
  ๒๕๕๘ - - ๑๘/๒๕๕๘ ลว ๙ ม.ค.๕๘
  ๒๕๕๙ - ๖๓๒/๒๕๕๙ ลว ๒๔ มิ.ย.๕๙ ๖๓๑/๒๕๕๙ ลว ๒๔ มิ.ย.๕๙
  ๒๕๖๑ - ๑๕๐๘/๒๕๖๑ ลว ๒๔ ส.ค.๖๑ ๖๒๙/๒๕๖๑ ลว ๕ เม.ย.๖๑

   
   
   
  กลับหน้าแรก | เกณฑ์ราคากลางฯ | คำสั่งที่เกี่ยวข้อง | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
  หนังสือสั่งการ-ตอบข้อหารือ |
  ดาวน์โหลดรายงานการประชุม | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | ติดต่อสอบถาม

                         
                                         All Rights Reserved 2008 @ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
                                           ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200    Tel.02-281-1567