กฎหมายที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติ
 • พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิกที่นี่
      ที่มา :
      ราชกิจจานุเบกษา คลิกที่นี่
      สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คลิกที่นี่
 • พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ยุบกระทรวงเทคโนโลยีฯ ตั้งกระทรวงดิจิทัลฯ
        - พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙
        - พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙
     ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คลิกที่นี่
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ คลิกที่นี่
      ที่มา :
      ราชกิจจานุเบกษา คลิกที่นี่
      สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คลิกที่นี่
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ คลิกที่นี่
        - พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
      ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คลิกที่นี่
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คลิกที่นี่
      ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คลิกที่นี่
 • พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิกที่นี่
      ที่มา :
      ราชกิจจานุเบกษา (พ.ศ.๒๕๕๓) คลิกที่นี่
      ราชกิจจานุเบกษา (ฉบับที่ ๒) (พ.ศ. ๒๕๖๐) คลิกที่นี่
      สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • ร่างกฏหมาย มีดังนี้
  • ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  • ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  • ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ….
  • ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ....
  • ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....
  • ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. ....
  • ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม พ.ศ. ....
  ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คลิกที่นี่

   

 •  

   
   
   
  กลับหน้าแรก | เกณฑ์ราคากลางฯ | คำสั่งที่เกี่ยวข้อง | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
  หนังสือสั่งการ-ตอบข้อหารือ |
  ดาวน์โหลดรายงานการประชุม | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | ติดต่อสอบถาม

                         
                                         All Rights Reserved 2008 @ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
                                           ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200    Tel.02-281-1567