Home
สรุปโครงการทั้งหมด
สรุปโครงการตามหน่วยงาน
รายงานการประชุม
ค้นหาโครงการ
ค้นหาตามช่วงเวลา
เมนูสำหรับกรม
Download
ติดต่อสอบถาม
บันทึกข้อมูลการรายงานของจังหวัด 
 


นางบุษราคัม หวังศิริจิตร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร
เบอร์โทร 08 5484 1973 , 08 1745 0966
เบอร์ที่ทำงาน 0 228 11421 เบอร์มหาดไทย 51420
นายวิเชียร เอาทารสกุล
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบอร์มือถือ 08 5484 1968, 08 2018 8937
เบอร์ที่ทำงาน 0 2282 6560-79 ต่อ 59911, 51551
นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
เบอร์มือถือ 08 9996 1311
เบอร์ที่ทำงาน 0 2282 6560-79 ต่อ 51101 หรือ 0 2281 7979
คุณสุณีย์ ชูปรีชา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์มือถือ 08 1355 0609
เบอร์ที่ทำงาน 0 2281 1567 เบอร์มหาดไทย 51542

 

 
 
กลับหน้าแรก | เกณฑ์ราคากลางฯ | คำสั่งที่เกี่ยวข้อง | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
หนังสือสั่งการ-ตอบข้อหารือ |
ดาวน์โหลดรายงานการประชุม | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | ติดต่อสอบถาม

 

                       
                                       All Rights Reserved 2010 @ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
                                         ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200    Tel.02-281-1567