แนวทาง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/หนังสือสั่งการ/แบบฟอร์มที่ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  
หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ปรับปรุงใหม่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คลิกที่นี่   [PDF]
ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม MS Word และ excel ที่หน้าดาวน์โหลดเอกสาร

แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๓.๕/ว๘๙๓ ลว ๒๗ ก.พ. ๕๖ (ประทับตรา)
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด นร ๐๕๐๕/ว๒๘ ลงวันที่ ๑๙ ก.พ. ๕๖
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ลงมติรับทราบผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ฯลฯ
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว๒๒ ลงวันที่ ๘ มี.ค. ๕๖
กระทรวงการคลังแจ้งเวียนการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีแฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๓.๕/ว๓๒๙๙ ลว ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๖ (ประทับตรา)
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลว ๘ ส.ค. ๕๖
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ลงมติรับทราบหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา โดยให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
      หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ที่มา เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง (www.thaiconsult.pdmo.go.th)
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๓.๕/ว๓๔๐๙ ลว ๒๒ ส.ค. ๒๕๕๖ (ประทับตรา)
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๙ ลว ๙ ส.ค. ๕๖
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ลงมติรับทราบผลการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการเปิดเผยราคากลางตามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (เรื่อง) การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทา ง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
หนังสือสำนักงานรัฐมนตรีฯ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๑๐๒/๖๕๗๗ ลงวันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๖ นำส่งหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๔๙๓ ลว ๑๕ ส.ค. ๕๖
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๓๔ ลว ๑๕ ส.ค. ๕๖
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่       ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ลงมติอนุมัติและเห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ
โทร ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ ต่อ ๔๒๓๒, ๔๒๓๔ อีเมล ppsc@nacc.go.th
      แบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)
                ที่มา เว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (www.mdes.go.th)
               ตัวอย่าง การกรอกแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบฯ (คลิกที่นี่)
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๓.๕/ว๓๕๒๗ ลว ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๖ (ประทับตรา)
หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก ๐๒๐๗.๒/ว๗๖๓๒ ลว ๙ ส.ค. ๕๖
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ตามติคณะรัฐมนตรี ให้ดาวน์โหลดแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์ได้จากเว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๓.๕/ว๓๗๗๒ ลว ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๖ (ประทับตรา)
หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก ๐๒๐๗.๒/ว๘๕๔๘ ลว ๔ ก.ย. ๕๖
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี การกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และประชาสัมพันธ์ "การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ ICT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"
คู่มือ แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานของรัฐ N E W
ที่มา ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (http://www.gprocurement.go.th)
      แบบประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
      แบบ บก.๐๑ - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
      แบบ บก.๐๒ - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง
      แบบ บก.๐๓ - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างออกแบบ
      แบบ บก.๐๔ - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา
      แบบ บก.๐๕ - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      แบบ บก.๐๖ - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
   
...
 เอกสารคู่มือการจ้างที่ปรึกษา คลิกที่นี่
     ที่มา: ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง (www.thaiconsult.pdmo.go.th)
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ (รายการค่าจ้างที่ปรึกษา)
      หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
          การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา
          ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปต่างประเทศ (มกราคม ๒๕๖๑) คลิกที่นี่
      ที่มา : กรมบัญชีกลาง www.bb.go.th
      ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ คลิกที่นี่
      ที่มา: ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง (www.thaiconsult.pdmo.go.th)
      ตารางที่ ๓ อัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) คลิกที่นี่
      ที่มา: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ www.pdmo.go
  รายงานงบประมาณด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ
      ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
      พ.ศ. ๒๕๕๒ คลิกที่นี่
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดย สำนักงบประมาณ (มกราคม ๒๕๖๑) คลิกที่นี่
      ที่มา สำนักงบประมาณ
 แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด คลิกที่นี่
ระเบียบ
      ๑.   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ . ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๗ - พ.ศ. ๒๕๕๒)
      ๒.   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
      ๓.   การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว๖๘ ลว. ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๘) - ยกเลิกเงื่อนไข ๕,๐๐๐ บาท
      ๕.   แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว๓๗ ลว. ๖ ม.ค. ๒๕๕๙) - ตัวอย่างสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
ตัวอย่าง
      ๑.   ตัวอย่างการจัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการฯ
      ๒.   ตัวอย่างการนำเสนอโครงการทาง power point
      ๓.   ตัวอย่างเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีเช่าระบบคอมพิวเตอร์แทนการซื้อ
      ๔.   ตัวอย่างโครงการจ้างพัฒนาระบบโปรแกรม
      ๕.   ตัวอย่างการจัดทำแบบรายงานจัดหาคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท
แผนผัง   คลิกที่นี่ [pdf], [odt], [doc]
     ๑.   กระบวนการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (update ส.ค.๖๑)
     ๒.   ขั้นตอนและวิธีการในการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (update ก.ค.๖๐)
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกที่นี่ (ก.ย. ๒๕๕๗)
สไลด์ประกอบการบรรยาย   การประชุมสัมนาทบทวนแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. และจังหวัด (๑๙ ส.ค. ๒๕๕๙)
    - แนวทางปฏิบัติฯ [zip]
    - เอกสารอื่น ๆ [zip]
สไลด์ประกอบการบรรยาย (เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙) แนวปฏิบัติฯ - [pdf] [odp] [pptx]
เอกสารแนบประกอบสไลด์ จำนวน ๑๗ ไฟล์ [zip]
สไลด์ประกอบการบรรยาย (ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีฯ) (เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙ ณ จังหวัดชลบุรี)
ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - [pdf]
สไลด์ประกอบการบรรยาย (๑๘ ส.ค. ๒๕๕๘) หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ฯ- [pdf] [odp] [pptx]

เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนาแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท. (๒๗ ส.ค. ๒๕๕๕)
๑. สไลด์นโยบายการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. (นายประชา เตรัตน์) - [pdf]
๒. สไลด์การวางแผนระบบสารสนเทศ (Information System Planning) (นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ ) - [pdf]
๓. สไลด์การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. (นายทองสิน สัตยาพันธุ์) - [pdf]
๔. เอกสารประกอบการสัมมนาแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย - [pdf]

หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ
พ.ศ. ๒๕๔๘ พ.ศ. ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑    
 .
หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
.
หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
.
หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
.
หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
.
หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๔๑๕ ลว ๓ ก.พ. ๒๕๕๓
เรื่องการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
มอบอำนาจให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรองประธาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นเลขานุการฯ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๖๘๖ ลว ๓ ก.ย. ๒๕๕๓
เรื่องการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ให้จังหวัดพิจารณาโครงการฯ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๓๑๑๘ ลว ๘ ต.ค. ๒๕๕๓
เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๒๑๕๐ ลว ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๔
เรื่อง ขอทราบแนวทางในการพิจารณาของคณะกรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๖๔ ลว ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๔
เรื่อง แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อถือปฏิบัติ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๖/๒๙๖๘ ลว ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๔
เรื่อง การพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หนังสือสำนักกฎหมาย สป. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๘.๔/๕๖๘ ลว ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๔ เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๖๕๓ ลว ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๔ 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๓๔๒๔ ลว ๘ ส.ค. ๒๕๕๔ 
เรื่อง รายงานผลการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามโครงการ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๙๐๘๕ ลว ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๔ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๓๙๗๖ ลว ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๔ 
เรื่อง แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ
  - ระบบคอมพิวเตอร์ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้งานเฉพาะกิจ,
  - การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด,
  - การจัดหาระบบเครือข่ายที่มีการเช่าวงจร

สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก ๐๒๐๓/ว๓๐๐๓ ลว ๓ ส.ค. ๒๕๕๔
๒. หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก ๐๒๐๓/๒๓๕๘ ลว ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๔
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/๑๓๑๗๖ ลว ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๓๙๘๘ ลว ๒๑ ก.ย. ๒๕๕๔ 
เรื่อง ข้อกำหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ทก ๐๒๐๓/ว๓๕๐๙ ลว ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๔
หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๒๗๐๙ ลว ๖ ต.ค. ๒๕๕๔ 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
ตอบ จ.นราธิวาส จะพิจารณาเฉพาะโครงการของหน่วยงานในสังกัด มท. ที่ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เท่านั้น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๙๑๑ ลว ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๔ 
เรื่อง ขอความร่วมมือประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ในการตั้งชื่อโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๒๔๖๐ ลว ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๔ 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ตอบ จ.เชียงใหม่ GPS ไม่ใช่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เรื่องเดิม หนังสือ จ.เชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๑๖.๑/ ๕๑๑๑๕ ลว ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๔ - [pdf]
เอกสารความรู้ สดร. ลำดับที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๔
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๔)
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๑๘๗๕ ลงวันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๕๕
เรื่อง ตอบข้อหารือการพิจารณาใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตอบ จ.เพชรบุรี (เวียนทุกจังหวัด) โครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับแก้ในระหว่างการประชุม และแจ้งให้หน่วยงานทราบก็ได้
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๑๕๖๐ ลงวันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๕๕
เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๗๑๘ ลงวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๕
เรื่อง ทบทวนแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
- ประเด็นที่ ๑ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์โดยการเช่า
- ประเด็นที่ ๒ การใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานในอินเตอร์เน็ต จัดเป็นการเช่าใช้ซอฟต์แวร์
- ประเด็นที่ ๓ การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๑๘๗๐ ลงวันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๕
เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตอบ จ.นครปฐม เกี่ยวกับการสมยอมราคา
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๔๔๑๘ ลงวันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๕ และ ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๔๔๑๙ ลงวันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๕ เรื่อง การมอบให้ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย - [pdf]
หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๒๙๙๘ ลงวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๕
เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ตอบ จ.นนทบุรี - ให้เลือกคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับลักษณะการนำไปใช้งาน, ให้หน่วยงานใช้ราคาที่คณะกรรมการฯ เห็นว่าเหมาะสม, กรณีไม่ใช่โครงการ GIS แต่หน่วยงานขอใช้ spec จากเกณฑ์มาตรฐาน GIS ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๖๕๙๔ ลงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๕
เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
ตอบ จ.ปัตตานี - ไม่ควรมอบอำนาจให้ คกก. อื่นๆ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๖๕๙๕ ลงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๕
เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
ตอบ จ.ลพบุรี - ไม่ให้ใช้มติเวียน
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๐๔๕ ลงวันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๖ (ประทับตรา)
ตอบ จ.สุพรรณบุรี - ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด มท. ใช้เกณฑ์ราคากลางและ Spec ของ ทก. ตั้งแต่วันที่ ทก. ประกาศ
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๐๔๖ ลงวันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๖ (ประทับตรา)
ตอบ จ.นครสวรรค์ - การจัดหา UPS เพื่อใช้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เสนอเพื่อพิจารณา สำหรับใช้กับอุปกรณ์อื่น ให้เสนอเพื่อทราบ
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๐๙๒ ลงวันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๖ และ ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๐๙๓ ลงวันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
(๑) ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด มท. ใช้เกณฑ์ราคากลางและ Spec ของ ทก. ตั้งแต่วันที่ ทก. ประกาศ
(๒) การจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าเพื่อใช้กับระบบคอมพิวเตอร์/เพื่อใช้กับระบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ระบบคอมพิวเตอร์
หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๔๗ ลงวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๖ (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๔๘ ลงวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๖ (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๔๘ ลงวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๖ (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  (๑) จะพิจารณาโครงการจัดหาระบบ CCTV เฉพาะในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เท่านั้น จะไม่พิจารณาในส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น เช่น กล้อง เลนส์ อุปกรณ์บันทึกภาพ
  (๒) หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องติดตามข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐานของ CCTV จากเว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร www.mdes.go.th หรือที่ http://www.mdes.go.th/view/1/CCTV

    - เอกสารที่เกี่ยวข้อง -> มติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๖
  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๙๔๐ ลงวันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๕๖ (ประทับตรา)
  ตอบ จ.พิจิตร - การจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
  หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๓๒๐ ลงวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๕๗
  เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
  ตอบ จ.อุบลราชธานี - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ ทก. ประกาศไว้ ไม่มีระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบ
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๘๔๖ ลงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๗
  เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
  ตอบ จ.กระบี่ - ไม่สามารถระบุชื่อผลิตภัณฑ์ของชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใน spec
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๕๔๗๗ ลงวันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗
  เรื่อง ตอบข้อหารือการพิจารณาใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
  ตอบ จ.สมุทรปราการ
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย (เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
 • ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๕๑๓๗ ลงวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๕๗ และ
 • ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๗๑๑๔ ลงวันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๗
  เรื่อง การพิจารณาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๔ ลงวันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๕๗ (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๕ ลงวันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๕๗ (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.)

 • เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และการพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
  ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม MS Word และ excel ได้     ที่หน้าดาวน์โหลดเอกสาร
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา คลิกที่นี่

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๙๐๒๕ ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๗
  เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการจัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
    - ตอบ จ.ชัยภูมิ แท็ปเล็ตจัดเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ฯ ของ ทก. จึงต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

  หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๙๘๐๗ ลงวันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๕๗
  เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
    - ตอบ จ.นครนายก กรณีคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดเห็นชอบโครงการก่อน ทก. ประกาศเกณฑ์ฯ ฉบับใหม่ และหน่วยงานยังไม่ได้จัดหา สามารถใช้แนวทางตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ของ มท. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย.๕๗ ได้
  เอกสารความรู้ สดร. ลำดับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘
  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เผยแพร่เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๘)
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๙๙๙๓ ลงวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๘
  เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
    - ตอบ จ.เพชรบูรณ์ กรณีมอบอำนาจให้คณะทำงานฯ ระดับอำเภอพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๑๐๙๐ ลงวันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๕๘
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    - ตอบ จ.มุกดาหาร คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดสามารถพิจารณาอนุมัติอุปกรณ์กระดานอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๔๔๔๑ ลงวันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๘ (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๔๔๔๒ ลงวันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๘ (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.)

 • เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
    - มอบให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการต่าง ๆ แทนการจัดประชุมคณะกรรมการไม่ได้ (ตามข้อหารือของ จ.ขอนแก่น)
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๕๒๖๙ ลงวันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๘
  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ดาวน์โหลดรายงานการประชุมได้ ที่หน้านี้
    - แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ให้มีคณะทำงานหรือคณะอนุกรรมการในระดับจังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบสื่อฯ ของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดพิจารณา
  หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๓๕๒๗ ลงวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ (เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๒๓๖๒๖ ลงวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๓๕๒๘ ลงวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
  ให้ส่งคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณา ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร http://100m.mdes.go.th/
   
   
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

  หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก ๐๒๐๓.๕/ว๑๒๓๓๑ ลงวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๘
  เรื่อง การปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

    - ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๕๘ เห็นชอบให้ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ในข้อ ๑. "พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสม เสนอแนะแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ ส่วนราชการ องค์การมหาชน ที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน รวมถึงแหล่งเงินอื่นที่นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งเป็นภาระที่รัฐจะต้องตั้งงบประมาณชดใช้ ในการจัดหาระบบคอมพิสเตอร์ ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป โดยเฉพาะการบูรณาการงบประมาณ เทคโนโลยี และการใช้ข้อมูลร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินการ รวมทั้งให้มีการใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน ในการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ"

  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

  หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก ๐๒๐๓.๕/ว๑๒๘๔๗ ลงวันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๕๘
  เรื่อง การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
  สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ (หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://100m.mdes.go.th )

    - ให้จัดส่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (โดยคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ) พิจารณา ภายในวันที่ ๓๑ ม.ค.๒๕๕๘ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ของกระทรวง และ CIO ของหน่วยงานลงนามกำกับท้ายแบบฟอร์ม

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๖๕๘ ลงวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๒๔๐๐๓ ลงวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๖๕๙ ลงวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นส่วนประกอบ
   
  หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก ๐๒๐๓.๕/๑๒๓๒๖ ลงวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๘
  เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

    - แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๘
  ๑) การจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพีแบบต่าง ๆ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (PoE L2 Switch) มีการนำข้อมูลไปประมวลผล หรือเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ โปรแกรมสแกนใบหน้า ท ี่มีการนำภาพหรือข้อมูลจากกล้องไปประมวลผล ถือว่าเป็นโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. รวมทั้ง ควรคำนึงถึงการบูรณาการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๖ ด้วย
  ๒) วงเงินเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ต้องเสนอคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐเพื่อพิจารณา
  ๓) เกณฑ์ราคากลางฯ ตามประกาศของ ทก. เป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ ภายในราคาที่กำหนด หน่วยจัดหาสามารถกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพิ่มเติมได้

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๐๗๘๖ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๕๙ (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๐๒๐๘๖ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๕๙ (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๐๗๘๖ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๕๙ (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นส่วนประกอบ
  ตอบ จ.พิจิตร กรณีโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึ่งมีการเชื่อมต่อและรับส่งข้อมูลภาพจากกล้องผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network) จัดเป็นโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องผ่านคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยก่อนการจัดหา
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๙ (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๐๗๕๒๘ ลงวันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๙ (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๙ (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
  ประเด็นที่ ๑ ให้หน่วยงานจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นรายปี และเสนอคณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการจัดหา
  ประเด็นที่ ๒ เครื่องพิมพ์สมุดบัญชีเงินฝากและเครื่องพิมพ์เช็ค จัดเป็นเครื่องพิมพ์ชนิหนึ่ง และเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ จึงต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ก่อนดำเนินการจัดหา    (ข้อหารือ จ.ลำพูน)
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๐๘๕๘๔ ลงวันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๙
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
  กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  ตอบ จ.นครปฐม กรณีไม่สามารถแสดงราคาจากเว็บไซต์ได้
  ดาวน์โหลดรายงานการประชุมได้ ที่หน้านี้
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๐๑๒๖ ลงวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๙
  เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
  ตอบ จ.อุตรดิตถ์ กรณีเสนอ 2 โครงการ ที่มีรายละเอียดคล้ายกัน ต้องรวมโครงการหรือไม่
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๔๐๔๓ ลงวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๙
  เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด
  ให้ยกเลิกเฉพาะองค์ประกอบ หน. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สนจ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
  และแต่งตั้ง ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการแทน
  หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๕๗๙๔ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๙ (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)   และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๗๘๑๔ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๙ (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๕๗๙๕ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๙ (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.
  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี มท. และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
  การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด
  ดาวน์โหลดรายงานการประชุมได้ ที่หน้านี้
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๖๘๙๙ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๙ (เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๒๑๒๙๘ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๙ (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๖๙๐๐ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๙ (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี มท. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
  ให้ส่งคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณา ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร http://100m.mdes.go.th/
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๔๙๔ ลงวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ (เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๒๒๙๖๗ ลงวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๔๙๕ ลงวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี มท. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอพพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
  ให้นำส่งโครงการให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๕๑๔ ลงวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙ (เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๒๓๐๗๑ ลงวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙ (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๕๑๕ ลงวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙ (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี มท. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง การปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา และซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอพพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
 • ปรับปรุงแบบ คกก.มท.๐๑ และ แบบ คกก.มท.๐๓ ; ยกเลิกแบบ คกก.มท.๐๒
 • การจัดทำชุดโปรแกรมระบบเครือข่ายข้อมูลสายทาง จ.ลพบุรี ถือว่าเป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

 • หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ ๐๐๑๗.๒/๑๕๐๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๙ เรื่อง การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
    - ขอหารือเกี่ยวกับการจัดทำชุดโปรแกรมระบบเครือข่ายข้อมูลสายทางจังหวัดลพบุรี ถือว่าเป็นโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด หรือไม่ อย่างไร
  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๘ ลงวันที่ ๕ พ.ค. ๒๕๖๐
       (ถึงผู้รับปฏิบัติ : หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด)
       (ผู้รับทราบ : ผอ.สบจ. ผอ.ศปท.มท. ตส.มท. ตส.สป.มท. และกรมทุกกรม)
  แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๗๖ ลงวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๐ (เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๐๗๕๓๙ ลงวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๐ (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๗๗ ลงวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๐ (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี มท. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
  สรุปการปรับปรุงเกณฑ์ประจำปี ๒๕๖๐ ที่เปลี่ยนไปจากเกณฑ์ประจำปี ๒๕๕๙
  สิ่งที่ส่งมาด้วย : สรุปการปรับปรุงเกณฑ์ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๖ หน้า (PDF)
  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๐
       (ถึงผู้รับปฏิบัติ : หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด)
       (ผู้รับทราบ : ผอ.สบจ. ผอ.ศปท.มท. ตส.มท. ตส.สป.มท. และกรมทุกกรม)
  แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด     (เพิ่มเติม)
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๐๘๘๗๕ ลงวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๐
       เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรณีจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึ่งมีการจัดหาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  ตอบ จ.เชียงใหม่
  ๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมฯ ระดับจังหวัด เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองจุดติดตั้งกล้องว่ามีความซ้ำซ้อนกันหรือไม่ และสามารถบูรณาการกล้องร่วมกับหน่วยงานอื่นได้หรือไม่ อย่างใด
  ทั้งนี้ ให้กรอกแบบฟอร์มรายงานผลการจัดหา (ท้ายเกณฑ์ราคากลางฯ CCTV) ส่งให้กระทรวงดิจิทัลฯ ด้วย
  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบูรณาการ CCTV ต่อไป
  ๒. ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัดทราบด้วย
  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบูรณาการ CCTV ต่อไป
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๐๙๐๖๓ ลงวันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๐
       เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร/ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
  ตอบ จ.นครพนม กรณีลงนามในสัญญาฯ เรียบร้อยแล้ว
  ๑. คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเฉพาะโครงการที่ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น
  ๒. คณะกรรมการฯ ไม่มีอำนาจในการผ่อนผันการนำเข้าพิจารณาให้ความเห็นชอบ
  หนังสือศูนย์เทคโนโลยีฯ ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๒๑๒๕ ลงวันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๐
       เรื่อง การดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
  ตอบ สน.สก. ปค.   -   โครงการผ่านแล้ว แต่ไม่ได้จัดหาในปีงบประมาณนั้น
  ให้พิจารณาทบทวนโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและราคาตลาดในปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลง
  (๑) ไม่ใช่สาระสำคัญ เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ
  (๒) เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๑๓๖๑ ลงวันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๖๐ (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๔๓๐๐ ลงวันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๖๐ (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)   และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๔๓๐๑ ลงวันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๖๐ (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.
  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี มท. และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
  (๑) การจัดหา CCTV ตรงตามเกณฑ์ (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) - ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
  (๒) การปรับปรุงแบบรายงาน (แบบ คกก.มท.01 และ แบบ คกก.มท.03)
  ดาวน์โหลดรายงานการประชุมได้ ที่หน้านี้
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๓๙๐๙ ลงวันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐
       เรื่อง ตอบข้อหารือหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงมหาดไทย
  ตอบ จ.ขอนแก่น
  ๑. คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด กำหนดหลักเกณฑ์ได้โดยต้องไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของ มท.
  ๒. ระยะเวลาบันทึกข้อมูลจากกล้อง CCTV นั้น กระทรวงดิจิทัลฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเกณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
  หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๖๗๙๓ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐ (เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๒๐๔๖๗ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐ (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๖๗๙๔ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐ (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  ให้ส่งคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณา ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  http://100m.mdes.go.th/

   
   
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

  หนังสือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด่วนที่สุด ที่ ดศ ๐๒๐๖/ว๑๐๐๘๕ ลงวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๐
  เรื่อง การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  อ้างถึง ๑ ด่วนที่สุด ที่ นร๐๕๐๖-๑๓๑๗๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔
  อ้างถึง ๒ ด่วนที่สุด ที่ นร๐๕๐๕/ว๕๒๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

  ขั้นตอนและวิธีการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท. และกระบวนการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท. คลิกที่นี่
  หนังสือสำนักงานกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๖๙๕ ลงวันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๑ (ประทับตรา)
  ตอบ จ.ยโสธร หารือโครงการจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารฯ (LED Display)
  หนังสือสำนักงานกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๗๕๒ ลงวันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑ (ประทับตรา)
  ตอบ จ.นราธิวาส หารือ ๔ รายการ ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณาหรือไม่ ๑. การจัดหา เช่า บริการอินเตอร์เน็ต (ASDL, Fiber Optic, Leased Line) ๒. การเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ (Web Hosting) ๓. ค่าบริการโดเมนเนม (Domain Name) ของเว็บไซต์ ๔. การจ้างปรับปรุง ดูแล เว็บไซต์

   
   
   
  กลับหน้าแรก | เกณฑ์ราคากลางฯ | คำสั่งที่เกี่ยวข้อง | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
  หนังสือสั่งการ-ตอบข้อหารือ |
  ดาวน์โหลดรายงานการประชุม | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | ติดต่อสอบถาม

   

   

   

   

   

   

   

   

                         
                                         All Rights Reserved 2008 @ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
                                           ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200    Tel.02-281-1567