แนวทาง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง/หนังสือสั่งการ/แบบฟอร์มที่ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย  
หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ปรับปรุงใหม่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คลิกที่นี่   [PDF]

แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๓.๕/ว๘๙๓ ลว ๒๗ ก.พ. ๕๖ (ประทับตรา)
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด นร ๐๕๐๕/ว๒๘ ลงวันที่ ๑๙ ก.พ. ๕๖
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ลงมติรับทราบผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ (เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ฯลฯ
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว๒๒ ลงวันที่ ๘ มี.ค. ๕๖
กระทรวงการคลังแจ้งเวียนการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีแฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๓.๕/ว๓๒๙๙ ลว ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๖ (ประทับตรา)
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลว ๘ ส.ค. ๕๖
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ลงมติรับทราบหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา โดยให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
      หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ที่มา เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง (www.thaiconsult.pdmo.go.th)
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๓.๕/ว๓๔๐๙ ลว ๒๒ ส.ค. ๒๕๕๖ (ประทับตรา)
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๙ ลว ๙ ส.ค. ๕๖
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ลงมติรับทราบผลการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการเปิดเผยราคากลางตามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ (เรื่อง) การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทา ง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
หนังสือสำนักงานรัฐมนตรีฯ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๑๐๒/๖๕๗๗ ลงวันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๖ นำส่งหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๔๙๓ ลว ๑๕ ส.ค. ๕๖
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๓๔ ลว ๑๕ ส.ค. ๕๖
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่       ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ลงมติอนุมัติและเห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ
โทร ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ ต่อ ๔๒๓๒, ๔๒๓๔ อีเมล ppsc@nacc.go.th
      แบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)
                ที่มา เว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (www.mdes.go.th)
               ตัวอย่าง การกรอกแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบฯ (คลิกที่นี่)
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๓.๕/ว๓๕๒๗ ลว ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๖ (ประทับตรา)
หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก ๐๒๐๗.๒/ว๗๖๓๒ ลว ๙ ส.ค. ๕๖
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ตามติคณะรัฐมนตรี ให้ดาวน์โหลดแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์ได้จากเว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๓.๕/ว๓๗๗๒ ลว ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๖ (ประทับตรา)
หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก ๐๒๐๗.๒/ว๘๕๔๘ ลว ๔ ก.ย. ๕๖
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี การกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และประชาสัมพันธ์ "การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ ICT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"
คู่มือ แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานของรัฐ N E W
ที่มา ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (http://www.gprocurement.go.th)
      แบบประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
      แบบ บก.๐๑ - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
      แบบ บก.๐๒ - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง
      แบบ บก.๐๓ - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างออกแบบ
      แบบ บก.๐๔ - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา
      แบบ บก.๐๕ - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      แบบ บก.๐๖ - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
   
...
 เอกสารคู่มือการจ้างที่ปรึกษา คลิกที่นี่
     ที่มา: ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง (www.thaiconsult.pdmo.go.th)
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ (รายการค่าจ้างที่ปรึกษา)
      หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
          การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา
          ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปต่างประเทศ (ธันวาคม ๒๕๖๑) คลิกที่นี่
      ที่มา : สำนักงบประมาณ www.bb.go.th
      ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ คลิกที่นี่
      ที่มา: ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง (www.thaiconsult.pdmo.go.th)
      ตารางที่ ๓ อัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) คลิกที่นี่
      ที่มา: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ www.pdmo.go
  รายงานงบประมาณด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ
      ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
      พ.ศ. ๒๕๕๒ คลิกที่นี่
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดย สำนักงบประมาณ (ธันวาคม ๒๕๖๑) คลิกที่นี่
      ที่มา สำนักงบประมาณ
 แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด คลิกที่นี่
ระเบียบ
      ๑.   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ . ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๗ - พ.ศ. ๒๕๕๒)
      ๒.   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
      ๓.   การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว๖๘ ลว. ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๘) - ยกเลิกเงื่อนไข ๕,๐๐๐ บาท
      ๕.   แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว๓๗ ลว. ๖ ม.ค. ๒๕๕๙) - ตัวอย่างสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
ตัวอย่าง
      ๑.   ตัวอย่างการจัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการฯ
      ๒.   ตัวอย่างการนำเสนอโครงการทาง power point
      ๓.   ตัวอย่างเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีเช่าระบบคอมพิวเตอร์แทนการซื้อ
      ๔.   ตัวอย่างโครงการจ้างพัฒนาระบบโปรแกรม
      ๕.   ตัวอย่างการจัดทำแบบรายงานจัดหาคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท
แผนผัง   คลิกที่นี่ [pdf], [odt], [doc] (update มี.ค.๖๒)
     ๑.   กระบวนการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
     ๒.   ขั้นตอนและวิธีการในการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกที่นี่ (ก.ย. ๒๕๕๗)
สไลด์ประกอบการบรรยาย   การประชุมสัมนาทบทวนแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. และจังหวัด (๑๙ ส.ค. ๒๕๕๙)
    - แนวทางปฏิบัติฯ [zip]
    - เอกสารอื่น ๆ [zip]
สไลด์ประกอบการบรรยาย (เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙) แนวปฏิบัติฯ - [pdf] [odp] [pptx]
เอกสารแนบประกอบสไลด์ จำนวน ๑๗ ไฟล์ [zip]
สไลด์ประกอบการบรรยาย (ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีฯ) (เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๙ ณ จังหวัดชลบุรี)
ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - [pdf]
สไลด์ประกอบการบรรยาย (๑๘ ส.ค. ๒๕๕๘) หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ฯ- [pdf] [odp] [pptx]

เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนาแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท. (๒๗ ส.ค. ๒๕๕๕)
๑. สไลด์นโยบายการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. (นายประชา เตรัตน์) - [pdf]
๒. สไลด์การวางแผนระบบสารสนเทศ (Information System Planning) (นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ ) - [pdf]
๓. สไลด์การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. (นายทองสิน สัตยาพันธุ์) - [pdf]
๔. เอกสารประกอบการสัมมนาแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย - [pdf]

หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ
พ.ศ. ๒๕๔๘ พ.ศ. ๒๕๔๙ พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 .
หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
.
หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
.
หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
.
หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
.
หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ มท ๐๒๑๐.๒/๑๖๕๙ ลว ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๒
ตอบแนวทางในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจดหาระบบคอมพิวเตอร์
ให้หน่วยงานกำกับดูแล อปท. เป็นผู้พิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ อปท. โดยให้คำนึงถึงการใช้ทรัพยากร และการใช้ซอฟต์แวร์กลางร่วมกัน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๔๑๕ ลว ๓ ก.พ. ๒๕๕๓
เรื่องการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
มอบอำนาจให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรองประธาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นเลขานุการฯ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๖๘๖ ลว ๓ ก.ย. ๒๕๕๓
เรื่องการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ให้จังหวัดพิจารณาโครงการฯ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๓๑๑๘ ลว ๘ ต.ค. ๒๕๕๓
เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๒๑๕๐ ลว ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๔
เรื่อง ขอทราบแนวทางในการพิจารณาของคณะกรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๖๔ ลว ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๔
เรื่อง แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อถือปฏิบัติ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๖/๒๙๖๘ ลว ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๔
เรื่อง การพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หนังสือสำนักกฎหมาย สป. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๘.๔/๕๖๘ ลว ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๔ เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๖๕๓ ลว ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๔ 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๓๔๒๔ ลว ๘ ส.ค. ๒๕๕๔ 
เรื่อง รายงานผลการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามโครงการ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๙๐๘๕ ลว ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๔ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๓๙๗๖ ลว ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๔ 
เรื่อง แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ
  - ระบบคอมพิวเตอร์ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้งานเฉพาะกิจ,
  - การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด,
  - การจัดหาระบบเครือข่ายที่มีการเช่าวงจร

สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก ๐๒๐๓/ว๓๐๐๓ ลว ๓ ส.ค. ๒๕๕๔
๒. หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก ๐๒๐๓/๒๓๕๘ ลว ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๔
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/๑๓๑๗๖ ลว ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๓๙๘๘ ลว ๒๑ ก.ย. ๒๕๕๔ 
เรื่อง ข้อกำหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ทก ๐๒๐๓/ว๓๕๐๙ ลว ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๔
หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๒๗๐๙ ลว ๖ ต.ค. ๒๕๕๔ 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
ตอบ จ.นราธิวาส จะพิจารณาเฉพาะโครงการของหน่วยงานในสังกัด มท. ที่ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เท่านั้น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๙๑๑ ลว ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๔ 
เรื่อง ขอความร่วมมือประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ในการตั้งชื่อโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๒๔๖๐ ลว ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๔ 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ตอบ จ.เชียงใหม่ GPS ไม่ใช่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เรื่องเดิม หนังสือ จ.เชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๑๖.๑/ ๕๑๑๑๕ ลว ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๔ - [pdf]
เอกสารความรู้ สดร. ลำดับที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๔
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๔)
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๑๘๗๕ ลงวันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๕๕
เรื่อง ตอบข้อหารือการพิจารณาใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตอบ จ.เพชรบุรี (เวียนทุกจังหวัด) โครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับแก้ในระหว่างการประชุม และแจ้งให้หน่วยงานทราบก็ได้
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๑๕๖๐ ลงวันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๕๕
เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๗๑๘ ลงวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๕๕ (ยกเลิก)
(มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พย.๖๑ ให้ยกเลิกหนังสือฉบับนี้)
เรื่อง ทบทวนแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
- ประเด็นที่ ๑ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์โดยการเช่า
- ประเด็นที่ ๒ การใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานในอินเตอร์เน็ต จัดเป็นการเช่าใช้ซอฟต์แวร์
- ประเด็นที่ ๓ การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๑๘๗๐ ลงวันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๕๕
เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตอบ จ.นครปฐม เกี่ยวกับการสมยอมราคา
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๔๔๑๘ ลงวันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๕ และ ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๔๔๑๙ ลงวันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๕ เรื่อง การมอบให้ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย - [pdf]
หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๒๙๙๘ ลงวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๕
เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ตอบ จ.นนทบุรี - ให้เลือกคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับลักษณะการนำไปใช้งาน, ให้หน่วยงานใช้ราคาที่คณะกรรมการฯ เห็นว่าเหมาะสม, กรณีไม่ใช่โครงการ GIS แต่หน่วยงานขอใช้ spec จากเกณฑ์มาตรฐาน GIS ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๖๕๙๔ ลงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๕
เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
ตอบ จ.ปัตตานี - ไม่ควรมอบอำนาจให้ คกก. อื่นๆ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๖๕๙๕ ลงวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๕
เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
ตอบ จ.ลพบุรี - ไม่ให้ใช้มติเวียน
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๐๔๕ ลงวันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๖ (ประทับตรา)
ตอบ จ.สุพรรณบุรี - ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด มท. ใช้เกณฑ์ราคากลางและ Spec ของ ทก. ตั้งแต่วันที่ ทก. ประกาศ
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๐๔๖ ลงวันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๖ (ประทับตรา)
ตอบ จ.นครสวรรค์ - การจัดหา UPS เพื่อใช้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เสนอเพื่อพิจารณา สำหรับใช้กับอุปกรณ์อื่น ให้เสนอเพื่อทราบ
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๐๙๒ ลงวันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๖ และ ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๐๙๓ ลงวันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๖
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
(๑) ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด มท. ใช้เกณฑ์ราคากลางและ Spec ของ ทก. ตั้งแต่วันที่ ทก. ประกาศ
(๒) การจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าเพื่อใช้กับระบบคอมพิวเตอร์/เพื่อใช้กับระบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ระบบคอมพิวเตอร์
หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๔๗ ลงวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๖ (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๔๘ ลงวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๖ (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๔๘ ลงวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๖ (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  (๑) จะพิจารณาโครงการจัดหาระบบ CCTV เฉพาะในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เท่านั้น จะไม่พิจารณาในส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น เช่น กล้อง เลนส์ อุปกรณ์บันทึกภาพ
  (๒) หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องติดตามข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐานของ CCTV จากเว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร www.mdes.go.th หรือที่ http://www.mdes.go.th/view/1/CCTV

    - เอกสารที่เกี่ยวข้อง -> มติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๖
  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๙๔๐ ลงวันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๕๖ (ประทับตรา)
  ตอบ จ.พิจิตร - การจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
  หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๓๒๐ ลงวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๕๗
  เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
  ตอบ จ.อุบลราชธานี - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ ทก. ประกาศไว้ ไม่มีระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบ
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๘๔๖ ลงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๗
  เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
  ตอบ จ.กระบี่ - ไม่สามารถระบุชื่อผลิตภัณฑ์ของชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใน spec
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๕๔๗๗ ลงวันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗
  เรื่อง ตอบข้อหารือการพิจารณาใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
  ตอบ จ.สมุทรปราการ
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย (เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
 • ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๕๑๓๗ ลงวันที่ ๘ ก.ค. ๒๕๕๗ และ
 • ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๗๑๑๔ ลงวันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๗
  เรื่อง การพิจารณาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๔ ลงวันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๕๗ (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๕ ลงวันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๕๗ (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.)

 • เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และการพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
  ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม MS Word และ excel ได้     ที่หน้าดาวน์โหลดเอกสาร
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา คลิกที่นี่

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๙๐๒๕ ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๗
  เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการจัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
    - ตอบ จ.ชัยภูมิ แท็ปเล็ตจัดเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ฯ ของ ทก. จึงต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

  หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๙๘๐๗ ลงวันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๕๗
  เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
    - ตอบ จ.นครนายก กรณีคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดเห็นชอบโครงการก่อน ทก. ประกาศเกณฑ์ฯ ฉบับใหม่ และหน่วยงานยังไม่ได้จัดหา สามารถใช้แนวทางตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ของ มท. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย.๕๗ ได้
  เอกสารความรู้ สดร. ลำดับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘
  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เผยแพร่เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๘)
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๙๙๙๓ ลงวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๘
  เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
    - ตอบ จ.เพชรบูรณ์ กรณีมอบอำนาจให้คณะทำงานฯ ระดับอำเภอพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๑๐๙๐ ลงวันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๕๘
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    - ตอบ จ.มุกดาหาร คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดสามารถพิจารณาอนุมัติอุปกรณ์กระดานอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๔๔๔๑ ลงวันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๘ (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๔๔๔๒ ลงวันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๕๘ (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.)

 • เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
    - มอบให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการต่าง ๆ แทนการจัดประชุมคณะกรรมการไม่ได้ (ตามข้อหารือของ จ.ขอนแก่น)
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๕๒๖๙ ลงวันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๘
  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ดาวน์โหลดรายงานการประชุมได้ ที่หน้านี้
    - แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ให้มีคณะทำงานหรือคณะอนุกรรมการในระดับจังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบสื่อฯ ของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดพิจารณา
  หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๓๕๒๗ ลงวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ (เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๒๓๖๒๖ ลงวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๓๕๒๘ ลงวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
  ให้ส่งคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณา ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร http://100m.mdes.go.th/
   
   
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

  หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก ๐๒๐๓.๕/ว๑๒๓๓๑ ลงวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๘
  เรื่อง การปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

    - ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๕๘ เห็นชอบให้ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ในข้อ ๑. "พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสม เสนอแนะแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ ส่วนราชการ องค์การมหาชน ที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน รวมถึงแหล่งเงินอื่นที่นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งเป็นภาระที่รัฐจะต้องตั้งงบประมาณชดใช้ ในการจัดหาระบบคอมพิสเตอร์ ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป โดยเฉพาะการบูรณาการงบประมาณ เทคโนโลยี และการใช้ข้อมูลร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินการ รวมทั้งให้มีการใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน ในการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ"

  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

  หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก ๐๒๐๓.๕/ว๑๒๘๔๗ ลงวันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๕๘
  เรื่อง การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
  สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ (หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://100m.mdes.go.th )

    - ให้จัดส่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (โดยคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ) พิจารณา ภายในวันที่ ๓๑ ม.ค.๒๕๕๘ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ของกระทรวง และ CIO ของหน่วยงานลงนามกำกับท้ายแบบฟอร์ม

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๖๕๘ ลงวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๒๔๐๐๓ ลงวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๖๕๙ ลงวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นส่วนประกอบ
   
  หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก ๐๒๐๓.๕/๑๒๓๒๖ ลงวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๘
  เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

    - แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๘
  ๑) การจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพีแบบต่าง ๆ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (PoE L2 Switch) มีการนำข้อมูลไปประมวลผล หรือเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ โปรแกรมสแกนใบหน้า ท ี่มีการนำภาพหรือข้อมูลจากกล้องไปประมวลผล ถือว่าเป็นโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. รวมทั้ง ควรคำนึงถึงการบูรณาการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๖ ด้วย
  ๒) วงเงินเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ต้องเสนอคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐเพื่อพิจารณา
  ๓) เกณฑ์ราคากลางฯ ตามประกาศของ ทก. เป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ ภายในราคาที่กำหนด หน่วยจัดหาสามารถกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพิ่มเติมได้

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๐๗๘๖ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๕๙ (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๐๒๐๘๖ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๕๙ (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๐๗๘๖ ลงวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๕๙ (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นส่วนประกอบ
  ตอบ จ.พิจิตร กรณีโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึ่งมีการเชื่อมต่อและรับส่งข้อมูลภาพจากกล้องผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network) จัดเป็นโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องผ่านคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยก่อนการจัดหา
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๙ (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๐๗๕๒๘ ลงวันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๙ (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๙ (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
  ประเด็นที่ ๑ ให้หน่วยงานจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นรายปี และเสนอคณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการจัดหา
  ประเด็นที่ ๒ เครื่องพิมพ์สมุดบัญชีเงินฝากและเครื่องพิมพ์เช็ค จัดเป็นเครื่องพิมพ์ชนิหนึ่ง และเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ จึงต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ก่อนดำเนินการจัดหา    (ข้อหารือ จ.ลำพูน)
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๐๘๕๘๔ ลงวันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๙
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
  กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  ตอบ จ.นครปฐม กรณีไม่สามารถแสดงราคาจากเว็บไซต์ได้
  ดาวน์โหลดรายงานการประชุมได้ ที่หน้านี้
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๐๑๒๖ ลงวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๙
  เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
  ตอบ จ.อุตรดิตถ์ กรณีเสนอ 2 โครงการ ที่มีรายละเอียดคล้ายกัน ต้องรวมโครงการหรือไม่
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๔๐๔๓ ลงวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๙
  เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด
  ให้ยกเลิกเฉพาะองค์ประกอบ หน. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สนจ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
  และแต่งตั้ง ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการแทน
  หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๕๗๙๔ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๙ (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)   และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๗๘๑๔ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๙ (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๕๗๙๕ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๙ (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.
  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี มท. และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
  การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด
  ดาวน์โหลดรายงานการประชุมได้ ที่หน้านี้
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๖๘๙๙ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๙ (เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๒๑๒๙๘ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๙ (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๖๙๐๐ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๙ (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี มท. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
  ให้ส่งคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณา ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร http://100m.mdes.go.th/
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๔๙๔ ลงวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ (เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๒๒๙๖๗ ลงวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๔๙๕ ลงวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๙ (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี มท. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอพพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
  ให้นำส่งโครงการให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๕๑๔ ลงวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙ (เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๒๓๐๗๑ ลงวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙ (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๗๕๑๕ ลงวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙ (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี มท. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง การปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา และซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอพพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
 • ปรับปรุงแบบ คกก.มท.๐๑ และ แบบ คกก.มท.๐๓ ; ยกเลิกแบบ คกก.มท.๐๒
 • การจัดทำชุดโปรแกรมระบบเครือข่ายข้อมูลสายทาง จ.ลพบุรี ถือว่าเป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

 • หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ ๐๐๑๗.๒/๑๕๐๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๙ เรื่อง การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
    - ขอหารือเกี่ยวกับการจัดทำชุดโปรแกรมระบบเครือข่ายข้อมูลสายทางจังหวัดลพบุรี ถือว่าเป็นโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด หรือไม่ อย่างไร
  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๓๘ ลงวันที่ ๕ พ.ค. ๒๕๖๐
       (ถึงผู้รับปฏิบัติ : หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด)
       (ผู้รับทราบ : ผอ.สบจ. ผอ.ศปท.มท. ตส.มท. ตส.สป.มท. และกรมทุกกรม)
  แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๗๖ ลงวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๐ (เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๐๗๕๓๙ ลงวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๐ (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๗๗ ลงวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๐ (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี มท. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
  สรุปการปรับปรุงเกณฑ์ประจำปี ๒๕๖๐ ที่เปลี่ยนไปจากเกณฑ์ประจำปี ๒๕๕๙
  สิ่งที่ส่งมาด้วย : สรุปการปรับปรุงเกณฑ์ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๖ หน้า (PDF)
  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๐
       (ถึงผู้รับปฏิบัติ : หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด)
       (ผู้รับทราบ : ผอ.สบจ. ผอ.ศปท.มท. ตส.มท. ตส.สป.มท. และกรมทุกกรม)
  แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด     (เพิ่มเติม)
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๐๘๘๗๕ ลงวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๐
       เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรณีจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึ่งมีการจัดหาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  ตอบ จ.เชียงใหม่
  ๑. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมฯ ระดับจังหวัด เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองจุดติดตั้งกล้องว่ามีความซ้ำซ้อนกันหรือไม่ และสามารถบูรณาการกล้องร่วมกับหน่วยงานอื่นได้หรือไม่ อย่างใด
  ทั้งนี้ ให้กรอกแบบฟอร์มรายงานผลการจัดหา (ท้ายเกณฑ์ราคากลางฯ CCTV) ส่งให้กระทรวงดิจิทัลฯ ด้วย
  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบูรณาการ CCTV ต่อไป
  ๒. ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัดทราบด้วย
  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบูรณาการ CCTV ต่อไป
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๐๙๐๖๓ ลงวันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๐
       เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร/ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
  ตอบ จ.นครพนม กรณีลงนามในสัญญาฯ เรียบร้อยแล้ว
  ๑. คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเฉพาะโครงการที่ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น
  ๒. คณะกรรมการฯ ไม่มีอำนาจในการผ่อนผันการนำเข้าพิจารณาให้ความเห็นชอบ
  หนังสือศูนย์เทคโนโลยีฯ ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๒๑๒๕ ลงวันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๐
       เรื่อง การดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
  ตอบ สน.สก. ปค.   -   โครงการผ่านแล้ว แต่ไม่ได้จัดหาในปีงบประมาณนั้น
  ให้พิจารณาทบทวนโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและราคาตลาดในปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลง
  (๑) ไม่ใช่สาระสำคัญ เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ
  (๒) เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๓๓๖๑ ลงวันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๖๐ (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๔๓๐๐ ลงวันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๖๐ (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)   และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๔๓๐๑ ลงวันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๖๐ (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.
  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี มท. และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
  (๑) การจัดหา CCTV ตรงตามเกณฑ์ (มูลค่าไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) - ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
  (๒) การปรับปรุงแบบรายงาน (แบบ คกก.มท.01 และ แบบ คกก.มท.03)
  ดาวน์โหลดรายงานการประชุมได้ ที่หน้านี้
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๓๙๐๙ ลงวันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐
       เรื่อง ตอบข้อหารือหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงมหาดไทย
  ตอบ จ.ขอนแก่น
  ๑. คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด กำหนดหลักเกณฑ์ได้โดยต้องไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของ มท.
  ๒. ระยะเวลาบันทึกข้อมูลจากกล้อง CCTV นั้น กระทรวงดิจิทัลฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเกณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
  หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๖๗๙๓ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐ (เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๒๐๔๖๗ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐ (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๖๗๙๔ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐ (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  ให้ส่งคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณา ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  http://100m.mdes.go.th/

   
   
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

  หนังสือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด่วนที่สุด ที่ ดศ ๐๒๐๖/ว๑๐๐๘๕ ลงวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๐
  เรื่อง การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  อ้างถึง ๑ ด่วนที่สุด ที่ นร๐๕๐๖-๑๓๑๗๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔
  อ้างถึง ๒ ด่วนที่สุด ที่ นร๐๕๐๕/ว๕๒๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

  ขั้นตอนและวิธีการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท. และกระบวนการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท. คลิกที่นี่ (ยกเลิก)
  (ยกเลิกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ พย.๖๑)
  หนังสือสำนักงานกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๖๙๕ ลงวันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๑ (ประทับตรา)
  ตอบ จ.ยโสธร หารือโครงการจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารฯ (LED Display)
  หนังสือสำนักงานกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๗๕๒ ลงวันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑ (ประทับตรา)
  ตอบ จ.นราธิวาส หารือ ๔ รายการ ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณาหรือไม่ ๑. การจัดหา เช่า บริการอินเตอร์เน็ต (ASDL, Fiber Optic, Leased Line) ๒. การเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ (Web Hosting) ๓. ค่าบริการโดเมนเนม (Domain Name) ของเว็บไซต์ ๔. การจ้างปรับปรุง ดูแล เว็บไซต์
  หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๖๗๔๐ ลงวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๐ (เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๑๙๗๗๑ ลงวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๐ (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๖๗๔๑ ลงวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๐ (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)
 • เรื่อง การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม http://100m.mdes.go.th/
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ที่ ดศ ๐๒๐๖/ว๑๐๑๙๙ ลงวันที่ ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๑
  เรื่อง การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๑๒๘๘ ลงวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.) เรื่อง การปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท.
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๒๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒ และ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ คำสั่งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. ที่ ๔๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๙๗ ลงวันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๒ (เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/๐๖๖๔๓ ลงวันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๒ (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว๒๔๙๘ ลงวันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๒ (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี มท. และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)
 • เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของส่วนราชการในสังกัด มท. ที่มีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท.
  สิ่งที่ส่งมาด้วย
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีลักษณะเป็นการเช่า
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ขั้นตอนและวิธีการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

   
   
   
  กลับหน้าแรก | เกณฑ์ราคากลางฯ | คำสั่งที่เกี่ยวข้อง | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
  หนังสือสั่งการ-ตอบข้อหารือ |
  ดาวน์โหลดรายงานการประชุม | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | ติดต่อสอบถาม

   

   

   

   

   

   

   

   

                         
                                         All Rights Reserved 2008 @ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
                                           ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200    Tel.02-281-1567