หนังสือสั่งการ - ตอบข้อหารือ

 • หารือแนวทางปฏิบัติการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ (Website: เว็บไซต์) ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ระบบท้องถิ่นดิจิทัล คลิกที่นี่
 • แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software: ซอฟต์แวร์) และการใช้งานซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ คลิกที่นี่
  ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา
หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ปรับปรุงใหม่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 คลิกที่นี่   [PDF]
ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม MS Word และ excel ที่หน้าดาวน์โหลดเอกสาร

แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.5/ว893 ลว 27 ก.พ. 56 (ประทับตรา)
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด นร 0505/ว28 ลงวันที่ 19 ก.พ. 56
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ลงมติรับทราบผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 (เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ฯลฯ
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว22 ลงวันที่ 8 มี.ค. 56
กระทรวงการคลังแจ้งเวียนการปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีแฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.5/ว3299 ลว 14 ส.ค. 2556 (ประทับตรา)
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว128 ลว 8 ส.ค. 56
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ลงมติรับทราบหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา โดยให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
      หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ที่มา เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง ( www.thaiconsult.pdmo.go.th)
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.5/ว3409 ลว 22 ส.ค. 2556 (ประทับตรา)
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว129 ลว 9 ส.ค. 56
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ลงมติรับทราบผลการดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการเปิดเผยราคากลางตามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 (เรื่อง) การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทา ง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
หนังสือสำนักงานรัฐมนตรีฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0102/6577 ลงวันที่ 16 ส.ค. 2556 นำส่งหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/21493 ลว 15 ส.ค. 56
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว134 ลว 15 ส.ค. 56
คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่       13 สิงหาคม 2556 ลงมติอนุมัติและเห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ
โทร 0 2528 4800 ต่อ 4232, 4234 อีเมล ppsc@nacc.go.th
      แบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)
                ที่มา เว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( www.mdes.go.th)
               ตัวอย่าง การกรอกแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบฯ ( คลิกที่นี่)
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.5/ว3527 ลว 30 ส.ค. 2556 (ประทับตรา)
หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก 0207.2/ว7632 ลว 9 ส.ค. 56
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแจ้งเวียนหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ตามติคณะรัฐมนตรี ให้ดาวน์โหลดแบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์ได้จากเว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0203.5/ว3772 ลว 17 ก.ย. 2556 (ประทับตรา)
หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก 0207.2/ว8548 ลว 4 ก.ย. 56
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี การกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และประชาสัมพันธ์ "การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ ICT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"
คู่มือ แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานของรัฐ N E W
ที่มา ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (http://www.gprocurement.go.th)
      แบบประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
      แบบ บก.01 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
      แบบ บก.02 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง
      แบบ บก.03 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างออกแบบ
      แบบ บก.04 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา
      แบบ บก.05 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      แบบ บก.06 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 เอกสารคู่มือการจ้างที่ปรึกษา คลิกที่นี่
     ที่มา: ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง (www.thaiconsult.pdmo.go.th)
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ (รายการค่าจ้างที่ปรึกษา)
      หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
          การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา
          ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปต่างประเทศ (ธันวาคม 2564) คลิกที่นี่
      ที่มา : สำนักงบประมาณ www.bb.go.th
      ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 คลิกที่นี่
      ที่มา: ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง (www.thaiconsult.pdmo.go.th)
      ตารางที่ 3 อัตราเงินเดือนพื้นฐานกลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) คลิกที่นี่
      ที่มา: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ www.pdmo.go
  รายงานงบประมาณด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ
      ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
      พ.ศ. 2552 คลิกที่นี่
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดย สำนักงบประมาณ (ธันวาคม 2564) คลิกที่นี่
      ที่มา สำนักงบประมาณ
 แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด คลิกที่นี่
ระเบียบ
      1.   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ . 2535 (ฉบับที่ 7 - พ.ศ. 2552)
      2.   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
      3.   การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว68 ลว. 29 เม.ย. 2558) - ยกเลิกเงื่อนไข 5,000 บาท
      5.   แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว37 ลว. 6 ม.ค. 2559) - ตัวอย่างสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ-ครุภัณฑ์ 
ตัวอย่าง
      1.   ตัวอย่างการจัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการฯ
      2.   ตัวอย่างการนำเสนอโครงการทาง power point
      3.   ตัวอย่างเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีเช่าระบบคอมพิวเตอร์แทนการซื้อ
      4.   ตัวอย่างโครงการจ้างพัฒนาระบบโปรแกรม
      5.   ตัวอย่างการจัดทำแบบรายงานจัดหาคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
แผนผัง (update ม.ค.65)   คลิกที่นี่
     1.   กระบวนการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
     2.   ขั้นตอนและวิธีการในการจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกที่นี่ (ก.ย. 2557)
สไลด์ประกอบการบรรยาย   การประชุมสัมนาทบทวนแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. และจังหวัด (19 ส.ค. 2559)
    - แนวทางปฏิบัติฯ [zip]
    - เอกสารอื่น ๆ [zip]
สไลด์ประกอบการบรรยาย (เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2559) แนวปฏิบัติฯ - [pdf] [odp] [pptx]
เอกสารแนบประกอบสไลด์ จำนวน 17 ไฟล์ [zip]
สไลด์ประกอบการบรรยาย (ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีฯ) (เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2559 ณ จังหวัดชลบุรี)
ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - [pdf]
สไลด์ประกอบการบรรยาย (18 ส.ค. 2558) หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ฯ- [pdf] [odp] [pptx]

เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนาแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท. (27 ส.ค. 2555)
1. สไลด์นโยบายการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. (นายประชา เตรัตน์) - [pdf]
2. สไลด์การวางแผนระบบสารสนเทศ (Information System Planning) (นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ ) - [pdf]
3. สไลด์การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. (นายทองสิน สัตยาพันธุ์) - [pdf]
4. เอกสารประกอบการสัมมนาแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย - [pdf]

หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ
พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
.
หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
.
หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
.
หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
.
หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
.
หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ มท 0210.2/1659 ลว 30 มิ.ย. 2552
ตอบแนวทางในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจดหาระบบคอมพิวเตอร์
ให้หน่วยงานกำกับดูแล อปท. เป็นผู้พิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ อปท. โดยให้คำนึงถึงการใช้ทรัพยากร และการใช้ซอฟต์แวร์กลางร่วมกัน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/ว415 ลว 3 ก.พ. 2553
เรื่องการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
มอบอำนาจให้คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรองประธาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นเลขานุการฯ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0210.5/ว2686 ลว 3 ก.ย. 2553
เรื่องการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ให้จังหวัดพิจารณาโครงการฯ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 เป็นต้นไป
หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0210.5/ว3118 ลว 8 ต.ค. 2553
เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/2150 ลว 28 ก.พ. 2554
เรื่อง ขอทราบแนวทางในการพิจารณาของคณะกรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/ว764 ลว 28 ก.พ. 2554
เรื่อง แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อถือปฏิบัติ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0806/2968 ลว 29 ม.ค. 2554
เรื่อง การพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หนังสือสำนักกฎหมาย สป. ด่วนที่สุด ที่ มท 0208.4/568 ลว 12 เม.ย. 2554 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/1653 ลว 30 มิ.ย. 2554 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0210.5/ว3424 ลว 8 ส.ค. 2554 
เรื่อง รายงานผลการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามโครงการ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/9085 ลว 26 ส.ค. 2554 
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารการจัดหาระบบคอมพิวเตอรระดับจังหวัด
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/ว3976 ลว 20 ก.ย. 2554 
เรื่อง แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของรัฐ
  - ระบบคอมพิวเตอร์ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้งานเฉพาะกิจ,
  - การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด,
  - การจัดหาระบบเครือข่ายที่มีการเช่าวงจร

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก 0203/ว3003 ลว 3 ส.ค. 2554
2. หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก 0203/2358 ลว 19 ส.ค. 2554
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/13176 ลว 12 พ.ค. 2554
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0210.5/ว3988 ลว 21 ก.ย. 2554 
เรื่อง ข้อกำหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ทก 0203/ว3509 ลว 14 ก.ย. 2554
หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/2709 ลว 6 ต.ค. 2554 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
ตอบ จ.นราธิวาส จะพิจารณาเฉพาะโครงการของหน่วยงานในสังกัด มท. ที่ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เท่านั้น
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/911 ลว 11 พ.ย. 2554 
เรื่อง ขอความร่วมมือประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ในการตั้งชื่อโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียน
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/12460 ลว 25 พ.ย. 2554 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ตอบ จ.เชียงใหม่ GPS ไม่ใช่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เรื่องเดิม หนังสือ จ.เชียงใหม่ ที่ ชม 0016.1/ 51115 ลว 29 ก.ย. 2554 - [pdf]
เอกสารความรู้ สดร. ลำดับที่ 8 ประจำปี 2554
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคม 2554)
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0210.5/ว1875 ลงวันที่ 27 เม.ย. 2555
เรื่อง ตอบข้อหารือการพิจารณาใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตอบ จ.เพชรบุรี (เวียนทุกจังหวัด) โครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับแก้ในระหว่างการประชุม และแจ้งให้หน่วยงานทราบก็ได้
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว1560 ลงวันที่ 5 เม.ย. 2555
เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2555
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/ว2718 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 2555 (ยกเลิก)
(มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 28 พย.61 ให้ยกเลิกหนังสือฉบับนี้)
เรื่อง ทบทวนแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
- ประเด็นที่ 1 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์โดยการเช่า
- ประเด็นที่ 2 การใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานในอินเตอร์เน็ต จัดเป็นการเช่าใช้ซอฟต์แวร์
- ประเด็นที่ 3 การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/11870 ลงวันที่ 13 ก.ย. 2555
เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตอบ จ.นครปฐม เกี่ยวกับการสมยอมราคา
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0210.5/ว4418 ลงวันที่ 19 ก.ย. 2555 และ ที่ มท 0210.5/ว4419 ลงวันที่ 19 ก.ย. 2555 เรื่อง การมอบให้ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย - [pdf]
หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/12998 ลงวันที่ 5 ต.ค. 2555
เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ตอบ จ.นนทบุรี - ให้เลือกคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับลักษณะการนำไปใช้งาน, ให้หน่วยงานใช้ราคาที่คณะกรรมการฯ เห็นว่าเหมาะสม, กรณีไม่ใช่โครงการ GIS แต่หน่วยงานขอใช้ spec จากเกณฑ์มาตรฐาน GIS ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/16594 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2555
เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
ตอบ จ.ปัตตานี - ไม่ควรมอบอำนาจให้ คกก. อื่นๆ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0210.5/16595 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2555
เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
ตอบ จ.ลพบุรี - ไม่ให้ใช้มติเวียน
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/1045 ลงวันที่ 23 เม.ย. 2556 (ประทับตรา)
ตอบ จ.สุพรรณบุรี - ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด มท. ใช้เกณฑ์ราคากลางและ Spec ของ ทก. ตั้งแต่วันที่ ทก. ประกาศ
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/1046 ลงวันที่ 23 เม.ย. 2556 (ประทับตรา)
ตอบ จ.นครสวรรค์ - การจัดหา UPS เพื่อใช้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เสนอเพื่อพิจารณา สำหรับใช้กับอุปกรณ์อื่น ให้เสนอเพื่อทราบ
หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว2092 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2556 และ ที่ มท 0210.5/ว2093 ลงวันที่ 20 พ.ค. 2556
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
(1) ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด มท. ใช้เกณฑ์ราคากลางและ Spec ของ ทก. ตั้งแต่วันที่ ทก. ประกาศ
(2) การจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าเพื่อใช้กับระบบคอมพิวเตอร์/เพื่อใช้กับระบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ระบบคอมพิวเตอร์
หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ มท 0210.5/ว2447 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2556 (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ที่ มท 0210.5/ว2448 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2556 (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ที่ มท 0210.5/ว2448 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2556 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  (1) จะพิจารณาโครงการจัดหาระบบ CCTV เฉพาะในส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เท่านั้น จะไม่พิจารณาในส่วนที่เป็นอุปกรณ์อื่น เช่น กล้อง เลนส์ อุปกรณ์บันทึกภาพ
  (2) หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องติดตามข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐานของ CCTV จากเว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร www.mdes.go.th หรือที่ http://www.mdes.go.th/view/1/CCTV

    - เอกสารที่เกี่ยวข้อง -> มติ ครม. เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2556
  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/1940 ลงวันที่ 9 ก.ค. 2556 (ประทับตรา)
  ตอบ จ.พิจิตร - การจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
  หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/1320 ลงวันที่ 7 มี.ค. 2557
  เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
  ตอบ จ.อุบลราชธานี - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ ทก. ประกาศไว้ ไม่มีระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบ
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/1846 ลงวันที่ 31 มี.ค. 2557
  เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
  ตอบ จ.กระบี่ - ไม่สามารถระบุชื่อผลิตภัณฑ์ของชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใน spec
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/5477 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2557
  เรื่อง ตอบข้อหารือการพิจารณาใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2557
  ตอบ จ.สมุทรปราการ
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย (เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
 • ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/5137 ลงวันที่ 8 ก.ค. 2557 และ
 • ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/7114 ลงวันที่ 19 ส.ค. 2557
  เรื่อง การพิจารณาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ มท 0210.5/ว2434 ลงวันที่ 22 ส.ค. 2557 (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ที่ มท 0210.5/ว2435 ลงวันที่ 22 ส.ค. 2557 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.)

 • เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย และการพิจารณาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
  ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม MS Word และ excel ได้     ที่หน้าดาวน์โหลดเอกสาร
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา คลิกที่นี่

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/9025 ลงวันที่ 26 ก.ย. 2557
  เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการจัดหาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
    - ตอบ จ.ชัยภูมิ แท็ปเล็ตจัดเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ฯ ของ ทก. จึงต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

  หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/9807 ลงวันที่ 9 ต.ค. 2557
  เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
    - ตอบ จ.นครนายก กรณีคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดเห็นชอบโครงการก่อน ทก. ประกาศเกณฑ์ฯ ฉบับใหม่ และหน่วยงานยังไม่ได้จัดหา สามารถใช้แนวทางตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ของ มท. ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 29 เม.ย.57 ได้
  เอกสารความรู้ สดร. ลำดับที่ 1 ประจำปี 2558
  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เผยแพร่เมื่อเดือนมกราคม 2558)
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/9993 ลงวันที่ 22 พ.ค. 2558
  เรื่อง ตอบข้อหารือแนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
    - ตอบ จ.เพชรบูรณ์ กรณีมอบอำนาจให้คณะทำงานฯ ระดับอำเภอพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/11090 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    - ตอบ จ.มุกดาหาร คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดสามารถพิจารณาอนุมัติอุปกรณ์กระดานอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ มท 0210.5/ว4441 ลงวันที่ 7 ส.ค. 2558 (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ที่ มท 0210.5/ว4442 ลงวันที่ 7 ส.ค. 2558 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.)

 • เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
    - มอบให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาโครงการต่าง ๆ แทนการจัดประชุมคณะกรรมการไม่ได้ (ตามข้อหารือของ จ.ขอนแก่น)
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว5269 ลงวันที่ 11 ก.ย. 2558
  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุมัติโครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ดาวน์โหลดรายงานการประชุมได้ ที่หน้านี้
    - แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2558 ให้มีคณะทำงานหรือคณะอนุกรรมการในระดับจังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบสื่อฯ ของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดพิจารณา
  หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/ว3527 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2558 (เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/23626 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2558 (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/ว3528 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2558 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ให้ส่งคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณา ภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร http://100m.mdes.go.th/
   
   
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

  หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก 0203.5/ว12331 ลงวันที่ 23 พ.ย. 2558
  เรื่อง การปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ

    - ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ต.ค.58 เห็นชอบให้ปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ในข้อ 1. "พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสม เสนอแนะแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ ส่วนราชการ องค์การมหาชน ที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน รวมถึงแหล่งเงินอื่นที่นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งเป็นภาระที่รัฐจะต้องตั้งงบประมาณชดใช้ ในการจัดหาระบบคอมพิสเตอร์ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป โดยเฉพาะการบูรณาการงบประมาณ เทคโนโลยี และการใช้ข้อมูลร่วมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินการ รวมทั้งให้มีการใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน ในการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ"

  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

  หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก 0203.5/ว12847 ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2558
  เรื่อง การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ (หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://100m.mdes.go.th )

    - ให้จัดส่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (โดยคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ) พิจารณา ภายในวันที่ 31 ม.ค.2558 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ของกระทรวง และ CIO ของหน่วยงานลงนามกำกับท้ายแบบฟอร์ม

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ มท 0210.5/ว7658 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2558 (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ที่ มท 0210.5/24003 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2558 (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ที่ มท 0210.5/ว7659 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2558 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นส่วนประกอบ
   
  หนังสือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ทก 0203.5/12326 ลงวันที่ 23 พ.ย. 2558
  เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

    - แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ครั้งที่ 18/2558 เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2558
  1) การจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพีแบบต่าง ๆ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (PoE L2 Switch) มีการนำข้อมูลไปประมวลผล หรือเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น โปรแกรมอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ โปรแกรมสแกนใบหน้า ท ี่มีการนำภาพหรือข้อมูลจากกล้องไปประมวลผล ถือว่าเป็นโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. รวมทั้ง ควรคำนึงถึงการบูรณาการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2556 ด้วย
  2) วงเงินเกิน 100 ล้านบาท ต้องเสนอคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐเพื่อพิจารณา
  3) เกณฑ์ราคากลางฯ ตามประกาศของ ทก. เป็นคุณลักษณะขั้นต่ำ ภายในราคาที่กำหนด หน่วยจัดหาสามารถกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพิ่มเติมได้

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ มท 0210.5/ว0786 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2559 (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ที่ มท 0210.5 /02086 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2559 (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ที่ มท 0210.5 /ว0786 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2559 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นส่วนประกอบ
  ตอบ จ.พิจิตร กรณีโครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึ่งมีการเชื่อมต่อและรับส่งข้อมูลภาพจากกล้องผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network) จัดเป็นโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องผ่านคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยก่อนการจัดหา
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ มท 0210.5/ว2539 ลงวันที่ 10 พ.ค. 2559 (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ที่ มท 0210.5/07528 ลงวันที่ 10 พ.ค. 2559 (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ที่ มท 0210.5/ว2540 ลงวันที่ 10 พ.ค. 2559 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
  ประเด็นที่ 1 ให้หน่วยงานจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นรายปี และเสนอคณะกรรมการพิจารณาล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการจัดหา
  ประเด็นที่ 2 เครื่องพิมพ์สมุดบัญชีเงินฝากและเครื่องพิมพ์เช็ค จัดเป็นเครื่องพิมพ์ชนิหนึ่ง และเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ จึงต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ก่อนดำเนินการจัดหา    (ข้อหารือ จ.ลำพูน)
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/08584 ลงวันที่ 24 พ.ค. 2559
  เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท
  กรณีไม่มีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  ตอบ จ.นครปฐม กรณีไม่สามารถแสดงราคาจากเว็บไซต์ได้
  ดาวน์โหลดรายงานการประชุมได้ ที่หน้านี้
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/10126 ลงวันที่ 14 มิ.ย. 2559
  เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
  ตอบ จ.อุตรดิตถ์ กรณีเสนอ 2 โครงการ ที่มีรายละเอียดคล้ายกัน ต้องรวมโครงการหรือไม่
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว4043 ลงวันที่ 14 ก.ค. 2559
  เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัด
  ให้ยกเลิกเฉพาะองค์ประกอบ หน. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สนจ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
  และแต่งตั้ง ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการแทน
  หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ มท 0210.5/ว5794 ลงวันที่ 10 ต.ค. 2559 (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)   และ
 • ที่ มท 0210.5/17814 ลงวันที่ 10 ต.ค. 2559 (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ที่ มท 0210.5/ว5795 ลงวันที่ 10 ต.ค. 2559 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.
  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี มท. และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
  การจัดหาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เอง (มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท) โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัด
  ดาวน์โหลดรายงานการประชุมได้ ที่หน้านี้
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/ว6899 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2559 (เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/21298 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2559 (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/ว6900 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2559 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี มท. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ให้ส่งคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณา ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร http://100m.mdes.go.th/
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/ว7494 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2559 (เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/22967 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2559 (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/ว7495 ลงวันที่ 26 ธ.ค. 2559 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี มท. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
  ให้นำส่งโครงการให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. ภายในวันที่ 13 มกราคม 2560
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ มท 0210.5/ว7514 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2559 (เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ที่ มท 0210.5/23071 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2559 (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ที่ มท 0210.5/ว7515 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2559 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี มท. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง การปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา และซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
 • ปรับปรุงแบบ คกก.มท.01 และ แบบ คกก.มท.03 ; ยกเลิกแบบ คกก.มท.02
 • การจัดทำชุดโปรแกรมระบบเครือข่ายข้อมูลสายทาง จ.ลพบุรี ถือว่าเป็นการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

 • หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0017.2/15030 ลงวันที่ 22 พ.ย. 2559 เรื่อง การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
    - ขอหารือเกี่ยวกับการจัดทำชุดโปรแกรมระบบเครือข่ายข้อมูลสายทางจังหวัดลพบุรี ถือว่าเป็นโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด หรือไม่ อย่างไร
  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/ว2438 ลงวันที่ 5 พ.ค. 2560
       (ถึงผู้รับปฏิบัติ : หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด)
       (ผู้รับทราบ : ผอ.สบจ. ผอ.ศปท.มท. ตส.มท. ตส.สป.มท. และกรมทุกกรม)
  แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ มท 0210.5/ว2476 ลงวันที่ 8 พ.ค. 2560 (เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ที่ มท 0210.5/07539 ลงวันที่ 8 พ.ค. 2560 (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ที่ มท 0210.5/ว2477 ลงวันที่ 8 พ.ค. 2560 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี มท. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
  สรุปการปรับปรุงเกณฑ์ประจำปี 2560 ที่เปลี่ยนไปจากเกณฑ์ประจำปี 2559
  สิ่งที่ส่งมาด้วย : สรุปการปรับปรุงเกณฑ์ประจำปี 2560 จำนวน 6 หน้า ( PDF)
  วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/ว2553 ลงวันที่ 11 พ.ค. 2560
       (ถึงผู้รับปฏิบัติ : หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด)
       (ผู้รับทราบ : ผอ.สบจ. ผอ.ศปท.มท. ตส.มท. ตส.สป.มท. และกรมทุกกรม)
  แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด     (เพิ่มเติม)
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/08875 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2560
       เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรณีจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึ่งมีการจัดหาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  ตอบ จ.เชียงใหม่
  1. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมฯ ระดับจังหวัด เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองจุดติดตั้งกล้องว่ามีความซ้ำซ้อนกันหรือไม่ และสามารถบูรณาการกล้องร่วมกับหน่วยงานอื่นได้หรือไม่ อย่างใด
  ทั้งนี้ ให้กรอกแบบฟอร์มรายงานผลการจัดหา (ท้ายเกณฑ์ราคากลางฯ CCTV) ส่งให้กระทรวงดิจิทัลฯ ด้วย
  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบูรณาการ CCTV ต่อไป
  2. ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัดทราบด้วย
  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบูรณาการ CCTV ต่อไป
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/09063 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2560
       เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร/ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
  ตอบ จ.นครพนม กรณีลงนามในสัญญาฯ เรียบร้อยแล้ว
  1. คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเฉพาะโครงการที่ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น
  2. คณะกรรมการฯ ไม่มีอำนาจในการผ่อนผันการนำเข้าพิจารณาให้ความเห็นชอบ
  หนังสือศูนย์เทคโนโลยีฯ ที่ มท 0210.5/2125 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2560
       เรื่อง การดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ตอบ สน.สก. ปค.   -   โครงการผ่านแล้ว แต่ไม่ได้จัดหาในปีงบประมาณนั้น
  ให้พิจารณาทบทวนโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและราคาตลาดในปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลง
  (1) ไม่ใช่สาระสำคัญ เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ
  (2) เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ มท 0210.5/13361 ลงวันที่ 3 ส.ค. 2560 (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ที่ มท 0210.5/ว4300 ลงวันที่ 3 ส.ค. 2560 (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด)   และ
 • ที่ มท 0210.5/ว4301 ลงวันที่ 3 ส.ค. 2560 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.
  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี มท. และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
  (1) การจัดหา CCTV ตรงตามเกณฑ์ (มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท) - ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
  (2) การปรับปรุงแบบรายงาน (แบบ คกก.มท.01 และ แบบ คกก.มท.03)
  ดาวน์โหลดรายงานการประชุมได้ ที่หน้านี้
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/13909 ลงวันที่ 11 ส.ค. 2560
       เรื่อง ตอบข้อหารือหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา โครงการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงมหาดไทย
  ตอบ จ.ขอนแก่น
  1. คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด กำหนดหลักเกณฑ์ได้โดยต้องไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของ มท.
  2. ระยะเวลาบันทึกข้อมูลจากกล้อง CCTV นั้น กระทรวงดิจิทัลฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเกณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2560
  หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/ว6793 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2560 (เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/20467 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2560 (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/ว6794 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2560 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)

 • เรื่อง การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ให้ส่งคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณา ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  http://100m.mdes.go.th/

   
   
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

  หนังสือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด่วนที่สุด ที่ ดศ 0206/ว10085 ลงวันที่ 15 พ.ย. 2560
  เรื่อง การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  อ้างถึง 1 ด่วนที่สุด ที่ นร0506-13176 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554
  อ้างถึง 2 ด่วนที่สุด ที่ นร0505/ว520 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

  ขั้นตอนและวิธีการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท. และกระบวนการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท. คลิกที่นี่ (ยกเลิก)
  (ยกเลิกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 28 พย.61)
  หนังสือสำนักงานกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/695 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2561 (ประทับตรา)
  ตอบ จ.ยโสธร หารือโครงการจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารฯ (LED Display)
  หนังสือสำนักงานกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/752 ลงวันที่ 16 มี.ค. 2561 (ประทับตรา)
  ตอบ จ.นราธิวาส หารือ 4 รายการ ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณาหรือไม่ 1. การจัดหา เช่า บริการอินเตอร์เน็ต (ASDL, Fiber Optic, Leased Line) 2. การเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ (Web Hosting) 3. ค่าบริการโดเมนเนม (Domain Name) ของเว็บไซต์ 4. การจ้างปรับปรุง ดูแล เว็บไซต์
  หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/ว6740 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2560 (เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/19771 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2560 (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/ว6741 ลงวันที่ 20 พ.ย. 2560 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)
 • เรื่อง การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม http://100m.mdes.go.th/
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ที่ ดศ 0206/ว10199 ลงวันที่ 24 ต.ค. 2561
  เรื่อง การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว1288 ลงวันที่ 26 ก.พ. 2562 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.) เรื่อง การปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท.
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 429/2562 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2562 และ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คำสั่งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. ที่ 430/2562 ลงวันที่ 25 ก.พ. 2562
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ มท 0210.5/ว2497 ลงวันที่ 23 เม.ย. 2562 (เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ที่ มท 0210.5/06643 ลงวันที่ 23 เม.ย. 2562 (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ที่ มท 0210.5/ว2498 ลงวันที่ 23 เม.ย. 2562 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี มท. และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)
 • เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของส่วนราชการในสังกัด มท. ที่มีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท.
  สิ่งที่ส่งมาด้วย
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีลักษณะเป็นการเช่า
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ขั้นตอนและวิธีการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/2561
  หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ มท 0210.5/18667 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ที่ มท 0210.5/ว6821 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 (เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ที่ มท 0210.5/ว6822 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)
 • เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
  การรับบริจาคในวงเงินไม่เกิน 1 แสน
  สิ่งที่ส่งมาด้วย
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ขั้นตอนและวิธีการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2562
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/00752 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/ว00752 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 (เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/ว0308 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท., หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี มท., หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)
 • เรื่อง การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ให้ส่งคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณา จนถึงก่อนวันที่สำนักงบประมาณพิจารณาและจัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 และนำเสนอรัฐมนตรี (5 พ.ค.63) ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลฯ http://100m.mdes.go.th
  สิ่งที่ส่งมาด้วย
  สำเนาหนังสือกระทรวงดิจิทัลฯ ด่วนที่สุด ที่ ดศ 0206/ว4 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
  หนังสือสั่งการ/ตอบข้อหารือ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/18997 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/ว7099 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 (เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/ว7100 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท., หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี มท., หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สป.มท.)
 • เรื่อง การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  ให้ส่งคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐพิจารณา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงภายใน 30 วัน (5 ก.พ.64) หลังจากวันที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย วงเงินงบประมาณรายจ่าย และโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 http://100m.mdes.go.th
  สิ่งที่ส่งมาด้วย
  สำเนาหนังสือกระทรวงดิจิทัลฯ ด่วนที่สุด ที่ ดศ 0206/ว12244 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
  • อ้างถึง 1หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/13176 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554
  • อ้างถึง 2หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0508/40740 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562
  • อ้างถึง 3ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย
 • ที่ มท 0210.5/11184 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 (เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ
 • ที่ มท 0210.5/ว4442 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 (เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด) และ
 • ที่ มท 0210.5/ว4443 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท., หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สป.มท., หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี มท.)
 • เรื่อง แนวทางการพิจารณาการจัดหาอุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Media Converter) และเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบ Flywheel
  หากมีวัตถุประสงค์ในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ หรือเป็นรายการที่จัดหาในโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. ตามหลักเกณฑ์ฯ ของ มท. อุปกรณ์ดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. พิจารณา
  สิ่งที่ส่งมาด้วย
  หนังสือกระทรวงดิจิทัลฯ ด่วนที่สุด ที่ ดศ 0206/8249 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564