แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด

แฟ้มข้อมูลที่
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
1
ปก
2
สารบัญ
3
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0210.5/ว231
4
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 2/2553
5
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
7
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานมาตรฐานและราคากลางคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
8
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
9
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาคอมพิวเตอร์ของรัฐ

 

กลับหน้าแรก