PMQA

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่  2273/2562 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 2274/2562 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เรื่อง แก้ไขปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Steering Committee) และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
Feedback Report รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ของ สป.มท.หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชั้น 3 อาคารดำรงราชานุสรณ์ ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200