สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
  หน่วยงานระดับกรม
  รัฐวิสาหกิจในสังกัด
  จังหวัด
 
 
 
No. Of Guests On Pages

 

: วิสัยทัศน์ :

  เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการอำนวยการและสนับสนุน

การดำเนินการของกระทรวงและจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

 

: ค่านิยม :

วิสัยทัศน์ดี มีคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง

 

: เป้าประสงค์หลัก สป.มท. :

   - การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม

   - ความมั่นคงแห่งรัฐ

   - การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี