: วิสัยทัศน์ :
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการอำนวยการและสนับสนุนการดำเนินการของกระทรวงและจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

: ค่านิยม :
วิสัยทัศน์ดี มีคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง

: เป้าประสงค์หลัก สป.มท. :

   - การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม -
 - ความมั่นคงแห่งรัฐ -
- การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี -

 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชั้น 3 อาคารดำรงราชานุสรณ์ ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200