แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

   
จำนวนผู้เข้าชม      
Free Counter
นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗


คำชี้แจง
       สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำแบบสอบถามฉบับนี้ขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีทั้งสิ้น ๑๑ งานบริการ วัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการให้บริการ จึงขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรอกแบบสอบถามให้ครบถ้วน เพราะคำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


แบบสอบถามที ๔ ส่วน
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ ๒ ข้อมูลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ส่วนที่ ๓ ความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์องค์กร ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะ

ผู้รับผิดชอบระบบ
ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่ื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เขตพระนคร กรุุงเทพ 10200
โทร ๐๒-๒๘๑-๑๕๖๗ e-mail:moi0210.5@moi.go.th
กรุณาให้ความคิดเห็น
ดูผลการสำรวจกดที่หมายเลขงานบริการ คู่มือการใช้งาน
งานบริการ
ชื่องานบริการ
หน่วยงาน
งานนโยบายและแผน
กองสำนักนโยบายและแผน
งานพัฒนาบุคลากร
สถาบันดำรงราชานุภาพ
งานบริการเกี่ยวกับด้านกฎหมาย
สำนักกฎหมาย
งานเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.
งานพัฒนามาตรฐานและระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สป.
งานด้านต่างประเทศ/แรงงานต่างด้าว
กองการต่างประเทศ สป.
งานประสานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.
งานตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน สป.
งานบริหารงบประมาณ
กองคลัง สป.
งานให้บริการและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานออกบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดนและงานจ่ายเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน
กองการเจ้าหน้าที่
Records 1 to 11 of 11

****กลับเมนูหลัก****