แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

 
            สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เห็นถึงความสำคัญของงานบริการ จึงเปิดเว็บไซต์นี้เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน เพื่อนำไปปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น เพื่อประโยชน์แก่ผู้รับบริการ ให้สามารถได้รับบริการสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมและประหยัดงบประมาณ และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาฝนการรับบริการ  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
โปรดคลิก ลงใน ช่องหน้าข้อความที่ท่านเลือกเพียงคำตอบเดียวในแต่ละข้อ
๑.๑ เพศ : ๑) ชาย ๒) หญิง
๑.๒ อายุ : ๑) ๒๐ - ๒๙ ปี ๒) ๓๐ – ๓๙ ปี ๓) ๔๐ – ๔๙ ปี ๔) ๕๐ - ๕๙ ปี ๕) ๖๐ ปีขึ้นไป
๑.๓ ระดับการศึกษาสูงสุด : ๑) ต่ำกว่าปริญญาตรี ๒) ปริญญาตรี ๓) ปริญญาโท ๔ ) ปริญญาเอก
๑.๔ ท่านอยู่ในกลุ่มผู้รับบริการ/กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านใด :
- กลุ่มผู้รับบริการ ๑) จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ๒) กรมในสังกัด ๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔) ผู้รับบริการข้อมูล/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
  ๕) สป.มท. ๖) อื่นๆ    
- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๑) จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ๒) กรมในสังกัด ๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔) ผู้รับบริการข้อมูล/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
  ๕) สป.มท. ๖) หน่วยงานหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากงานบริการ    
๑.๖ งานบริการที่ต้องการแสดงความคิดเห็น
๑.๗ ท่านติดต่อกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในช่องทางใด: ๑) มาติดต่อด้วยตนเอง ๒) ทางโทรศัพท์ ๓) ทางจดหมาย ๔) ทาง e-mail ๕) อื่น ๆ
๑.๘ ท่านติดต่อกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในลักษณะใด: ๑) รับบริการ ๒) ขอข้อมูล ๓) ประสานงาน ๔) ปรึกษางาน ๕) อื่น ๆ
ส่วนที่ ๒ แบบสอบถามระดัยความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ (โปรดกดคลิ๊ก ในประเด็นที่ท่านมีความพึงพอใจที่ได้รับจากงานบริการ)
ประเด็น
ระดับความพึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๑. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
๑.๑ สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
๑.๒. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เช่น มีแผนภูมิแสดงระยะเวลาแล้วเสร็จของงานที่ประกาศให้ผู้รับบริการทราบ
๑.๓. ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทันตามเวลา
๑.๔. ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อนหลัง
๒. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
๒.๑. ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
๒.๒ มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
๒.๓. รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ
๒.๔. ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
๒.๕. มีความชัดเจนในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
๓. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก        
๓.๑. ความสะดวกในการขอรับบริการตามช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ และเว็บบอร์ด
๓.๒.ความเพียงพอของช่องทางการติดต่อขอรับบริการ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ และเว็บบอร์ด
๓.๓. การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการเช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม
๔. ด้านสินค้าและบริการ        
๔.๑. คู่มือ/หลักเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
๔.๒. การรายงานผลการปฏิบัติราชการ มีความคบถ้วน ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
๔.๓. การตอบข้อหารือ/คำวินิจฉัย/อนุมัติ ได้อย่างถูกต้องชัดเจนรวดเร็ว
๔.๔ การให้ความรู้ทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย (ประชุม /สัมมนา/อบรม) 
๕. ด้านระบบสารสนเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ        
๕.๑. มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน/การให้คำปรึกษาและส่งเสริมองค์กรผ่านระบบออนไลน์
๕.๒. การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของ สป.มท. ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว เช่นเว็ปไซด์หน่วยงานในสังกัด สป.มท. e-learning เป็นต้น
๕.๓. ข้อมูลสารสนเทศมีเพียงพอ ครอบคลุม และทันสมัยต่อความต้องการของผู้รับบริการ
๕.๔ เว็ปไซด์ของหน่วยงาน สป.มท. มีความสวยงาม ทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็ปไซด์อื่นที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ ๓ การสำรวจความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์องค์กร (โปรดทำกดคลิ๊ก ในประเด็นที่ท่านพึงพอใจต่องานที่ท่านได้ใช้บริการ )        
๑. ความเชื่อมั่นในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน        
๑.๑. มีการชี้แจงหรือให้ข้อมูล หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการ ให้ผู้รับบริการทราบ
๑.๒. ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
๑.๓. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
๒. ความเชื่อมั่นในการอำนวยความสะดวกและการ ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ        
๒.๑. เทคโนโลยีนวัตกรรมที่นำมาให้บริการมีความเหมาะสม
๒.๒. ในภาพรวมผู้รับบริการได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม
๒.๓. ในภาพรวมผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ
ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะ
ข้อ ๑
ข้อ ๒
ข้อ ๓

ขอบคุณที่ให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงงานบริการ