ระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับบุคคล ของ ศสส.สป.
รอบ 1 (1 ต.ค.60- 31 มี.ค.61)
ปีงบประมาณ 2561
ระบุหน่วยงาน
รหัส
กลุ่มงาน/ศูนย์สื่อสารเขต
01
กลุ่มงานอำนวยการ (กอก.ศสส.สป.)
02
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสาร (กคฐ.ศสส.สป.)
03
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (กทส.ศสส.สป.)
04
กลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร (กสส.ศสส.สป.)
05
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร (กยส.ศสส.สป.)
06
กลุ่มงานติดตามประเมินผลสารสนเทศและการสื่อสาร (กตป.ศสส.สป.)
07
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 1 (ศสข.1 (อย))
08
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 2 (ศสข.2 (ชบ))
09
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 3 (ศสข.3 (นฐ))
10
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 4 (ศสข.4 (นม))
Next Last

Records 1 to 10 of 19

****กลับเมนูหลัก****