ระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับบุคคล
รอบ 1(1 ต.ค.60 - 31 มี.ค. 61) ปีงบประมาณ 2561

โปรดระบุหน่วยงานที่ต้องการแสดงรายงาน

รหัส
กลุ่มงาน/ศูนย์สื่อสารเขต
01
กลุ่มงานอำนวยการ
02
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสาร
03
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
04
กลุ่มงานเทคโนโลยีการสื่อสาร
05
กลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการสื่อสาร
06
กลุ่มงานติดตามประเมินผลสารสนเทศและการสื่อสาร
07
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 1
08
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 2
09
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 3
10
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 4
11
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5
12
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 6
13
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 7
14
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 8
15
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 9
16
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 10
17
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 11
18
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 12
19
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Records 1 to 19 of 19