Untitled Document
  หน้าหลัก | ลงทะเบียนแจ้งงาน | ติดตามงาน | รายงาน | ค้นหา | ผู้ดูแลระบบ | คู่มือการใช้งาน
Untitled Document
เลือกปีงบประมาณที่ต้องการ
สรุปการแจ้งเรื่องร้องเรียนปีงบประมาณ 2566
ดำเนินการแล้ว
อยู่ระหว่างดำเนินการ
รอดำเนินการ
0
รวม


Untitled Document

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. มท.
โทร : 0-2697-9903  ( มท 51135 )