< < ::: ระบบติดตามโครงการ ICT ::: < <
 


     Home
สรุปโครงการทั้งหมด
สรุปโครงการตามหน่วยงาน
รายงานการประชุม
ค้นหาโครงการ
ค้นหาตามช่วงเวลา
เมนูสำหรับกรม
Download
ติดต่อสอบถาม
บันทึกข้อมูลการรายงานของจังหวัด 
           


Download
เอกสารที่ต้องเสนอ
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
บัญชีแสดง URL สำหรับดาวน์โหลดแบบรายงาน   PDF
 
รายการเอกสาร
(รายการที่ ๑- ๖ เสนอ คกก.จว/กรม/รัฐวิสาหกิจ/มท. ก่อนการจัดหา)
(รายการที่ ๗ คกก.จังหวัด/กรม/รัฐวิสาหกิจ รายงาน คกก. มท. ทุก ๖ เดือน)
(รายการที่ ๘ หน่วยจัดหารายงาน คกก. มท. ผ่านคกก.จังหวัด/กรม/รัฐวิสาหกิจ ทุกสิ้นปีงบประมาณ)
โครงการที่มีมูลค่า
๑๐๐ ล้านบาท
ขึ้นไป
เกินกว่า ๑๐ ล้านบาท
แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท
ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ (ไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์)
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
(ตามหลักเกณฑ์)
๑. หนังสือนำส่งโครงการ เสนอ
คณะกรรมการฯ
ของ มท. พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
ในหลักการ
ก่อนจัดส่งให้
คณะกรรมการ
จัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของรัฐ

100m.mdes.go.th
พิจารณา
เสนอ
คณะกรรมการฯ ของ มท. พิจารณา
เสนอ
คณะกรรมการฯ ของ
กรม/รัฐวิสาหกิจ
จังหวัด
พิจารณา
เสนอ
คณะกรรมการฯ ของ
กรม/รัฐวิสาหกิจ
จังหวัด
พิจารณา
หน่วยงาน
ดำเนินการได้เอง
โดยไม่ต้องผ่าน
คณะกรรมการฯ

(ตามหลักเกณฑ์
ที่แจ้งตามหนังสือ
ที่ มท ๐๒๑๐.๕/
ว๔๓๐๐,
ว๔๓๐๑,
๑๓๓๖๑.
ลว ๓ ส.ค.๖๐)

หน่วยจัดหารายงาน คกก. มท.
ผ่านคกก.จังหวัด/กรม/รัฐวิสาหกิจ
ทุกสิ้นปีงบประมาณ
(ดูเอกสารรายการที่ ๘
แบบ คกก.มท.๐๓)

๒. แบบ คกก.มท.๐๑

ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๐
คลิกเพื่อดาวน์โหลดที่นี่ [PDF] , [XLS] , [ODS]
 

๓. แบบรายงาน
โครงการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ฯ

ดาวน์โหลดที่
เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลฯ
100m.mdes.go.th
แบบฟอร์มรายงาน
ที่มีมูลค่า
เกิน ๕ ล้านบาท
คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์มรายงาน
  ที่มีมูลค่า
  ไม่เกิน ๕ ล้านบาท
  คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์มรายงาน
  ที่มีมูลค่าเกิน ๕ ล้านบาท
  คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์มรายงาน
  ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท
  คลิกที่นี่
  ๔. กรณีไม่ตรงตามเกณฑ์
  ที่กระทรวงดิจิทัลฯ ประกาศกำหนด
  เอกสารการสืบราคาท้องตลาด อย่างน้อย ๓ ราย
  รวมทั้งการสืบราคาจากเว็บไซต์ อย่างน้อย ๑ เว็บไซต์
  เช่น ใบเสนอราคาสินค้า/ค่าจ้าง (quotation), รายการสินค้าที่แสดงราคา (catalogue), การ capture หน้าเว็บไซต์ที่แสดงราคา
  (หากเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ให้ระบุอัตราแลกเปลี่ยน
  และแสดงการคำนวณเป็นเงินบาท
  พร้อมระบุวันที่ในการคำนวณให้ชัดเจน)
  ๕. แบบบัญชีราคากลาง
  งานพัฒนาระบบ
  ประเภทโปรแกรมประยุกต์
  กรณีจ้างพัฒนาระบบ/โปรแกรม/เว็บไซต์ ฯลฯ
 • แบบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบฯ คลิกที่นี่ [ที่มา www.mdes.go.th]
 • ตัวย่างการกรอกแบบฯ คลิกที่นี่
   
 • ๖. แบบ คกก.มท.๐๔ และเอกสารหลักฐาน
  ประกอบการพิจารณา
  กรณีเป็นโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของ อปท.
 • แบบ คกก.มท.04 คลิกที่นี่ [PDF] , [DOC] , [ODT]
 • เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา คลิกที่นี่ [PDF]
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เ มื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย.๕๗  
 • ๗. แบบ คกก.มท.๐๑
  รายงานผลการพิจารณา

  คกก.จังหวัด/กรม/รัฐวิสาหกิจ รายงาน คกก. มท. ทุก ๖ เดือน
  ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๐
  คลิกเพื่อดาวน์โหลดที่นี่ [PDF] , [XLS] , [ODS]
   

  ๘. แบบ คกก.มท.๐๓
  รายงานผลการจัดหา

  หน่วยจัดหารายงาน คกก. มท. ผ่านคกก.จังหวัด/กรม/รัฐวิสาหกิจ ทุกสิ้นปีงบประมาณ
  ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๐
  คลิกเพื่อดาวน์โหลดที่นี่ [PDF] , [XLS] , [ODS]
   

  บัญชีแสดง URL สำหรับดาวน์โหลดแบบรายงาน   คลิกที่นี่ PDF

  บันทึกมอบหมายผู้แทน   คลิกที่นี่ [PDF] , [DOC] , [ODT] , [ZIP]

  คู่มือระบบติดตามโครงการ ICT   คลิกที่นี่ DOC

   

   
   
  กลับหน้าแรก | เกณฑ์ราคากลางฯ | คำสั่งที่เกี่ยวข้อง | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
  หนังสือสั่งการ-ตอบข้อหารือ |
  ดาวน์โหลดรายงานการประชุม | ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม | ติดต่อสอบถาม

   

                         
                                         All Rights Reserved 2010 @ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
                                           ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200    Tel.02-281-1567