าวน์โหลดไฟล์เกี่ยวกับการอบรม/สัมมนาด้าน ICT

ปี ๒๕๕๙

     ๑. สรุปผลการสัมมนา “Security Health Check Day : หน่วยงานของท่านพร้อมเข้าสู่ Digital Economy หรือยัง” (๖ ต.ค. ๕๘) N E W
            - บันทึกศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ มท. ๐๒๑๐.๕/๓๓๔๖ ลว ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
            - เอกสาร ๑ และ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
            - เอกสาร ๒
            - เอกสาร ๓ และเอกสาร ๔

ปี ๒๕๕๘

     ๑. Enterprise Architecture : EA โดย นายแพทย์สุธี ทุวิรัตน์ (๒ ก.ค. ๕๘)
            - เอกสารประกอบการบรรยาย

     ๒. แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒ หลักสูตร
            - ส่วน/ศสข. สังกัด ศสส.สป.
            - จังหวัด ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
            - แผนที่ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ปี ๒๕๕๗

     ๑. เอกสารประกอบการฝึกอบรม แนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้ดูแลและรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ (คลิกที่นี่)
   

ปี ๒๕๕๖

     ๑. หนังสือที่ มท ๐๒๑๐./ว๖๘๐ ลว ๑๘ ก.ค. ๕๖ (คลิกที่นี่)
        === เอกสารแนบ ===
        - รายชื่อผู้ที่สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและยืนยันการนำ LibreOffice ไปใช้ในหน่วยงาน รุ่นที่ ๑ - ๓

     ๒. หนังสือที่ มท ๐๒๑๐./ว๒๖๙๗ ลว ๑ ก.ค. ๕๖ (คลิกที่นี่)
        === เอกสารแนบ ===
        - กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
        - แบบตอบรับ
        - แผนที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น (คลิกที่นี่)
        - เอกสารประกอบการฝึกอบรม

     ๓. หนังสือที่ มท ๐๒๑๐./ว๕๓๓ ลว ๑๓ มิ.. ๕๖ (คลิกที่นี่)
        === เอกสารแนบ ===
        - ใบสมัคร
        - เนื้อหาหลักสูตร
        - แผนที่อาคาร Zuellig House  ถนนสีลม (คลิกที่นี่)

     ๔. หนังสือที่ มท ๐๒๑๐./ว๕๐๘ ลว ๕ มิ.. ๕๖ (คลิกที่นี่)
        === เอกสารแนบ ===
        - รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
        - แผนที่ศูนย์พัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ ศสส.สป. (ลาดตระโหนด)