มาตรฐานและราคากลางของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ระบบประเมินราคางานพัฒนาซอฟต์แวร์ โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Web กระทรวง ICT) หรือ (PDF File)
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖

คุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพิ่มเติม (Web กระทรวง ICT) หรือ (PDF File)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖

คุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) (Web กระทรวง ICT) หรือ (PDF File)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

คุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงมหาดไทย (HTML File) / (PDF File)
ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป
ระจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
(ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖)

ลำดับ
รายการ
แบบที่
ประเภท
ราคา MICT ๕
หมายเหตุ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบที่ ๑
ข้อ ๑
120,000
spec เปลี่ยน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบที่ ๒
ข้อ ๒
320,000
spec เปลี่ยน
ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่าย ชนิด Blade
แบบที่ ๑
ข้อ ๓
370,000
 
ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่าย ชนิด Blade
แบบที่ ๒
ข้อ ๔
620,000
 
แผงวงจรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade
แบบที่ ๑
ข้อ ๕
150,000
spec เปลี่ยน
แผงวงจรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade
แบบที่ ๒
ข้อ ๖
400,000
ราคาลดลง
spec เปลี่ยน
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
ข้อ ๗
14,000
ราคาลดลง
spec เปลี่ยน
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
แบบที่ ๑
ข้อ ๘
25,000
ราคาลดลง
spec เปลี่ยน
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
แบบที่ ๒
ข้อ ๙
32,000
ราคาเพิ่มขึ้น
spec เปลี่ยน
๑๐
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน
ข้อ ๑๐
19,000
spec เปลี่ยน
๑๑
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล
ข้อ ๑๑
27,000
spec เปลี่ยน
๑๒
อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)
ข้อ ๑๒
510,000
spec เปลี่ยน
๑๓
ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย ต่อเดือน
แบบที่ ๑
ข้อ ๑๓
16,000

ราคาเพิ่มขึ้น

๑๔
ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย ต่อเดือน
แบบที่ ๒
ข้อ ๑๔
30,000
ราคาเพิ่มขึ้น
๑๕
ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย ต่อเดือน
แบบที่ ๓
ข้อ ๑๕
42,000
ราคาเพิ่มขึ้น
๑๖
อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย
แบบที่ ๑
ข้อ ๑๖
50,000
 
๑๗
อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย
แบบที่ ๒
ข้อ ๑๗
150,000
ราคาลดลง
spec เปลี่ยน
๑๘
อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย
แบบที่ ๓
ข้อ ๑๘
400,000
ราคาลดลง
spec เปลี่ยน
๑๙
อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย
แบบที่ ๔
ข้อ ๑๙
850,000
ราคาลดลง
spec เปลี่ยน
๒๐
อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Fire wall)
แบบที่ ๑
ข้อ ๒๐
300,000
spec เปลี่ยน
๒๑
อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Fire wall)
แบบที่ ๒
ข้อ ๒๑
700,000
ราคาลดลง
spec เปลี่ยน
๒๒
อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System)
แบบที่ ๑
ข้อ ๒๒
530,000
ราคาเพิ่มขึ้น
spec เปลี่ยน
๒๓
อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System)
แบบที่ ๒
ข้อ ๒๓
1,050,000
ราคาลดลง
๒๔
อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall)
ข้อ ๒๔
700,000
ราคาเพิ่มขึ้น
spec เปลี่ยน
๒๕
อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Security)
ข้อ ๒๕
280,000
ราคาลดลง
spec เปลี่ยน
๒๖
ตู้สำหรับการจัดเก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 36U
แบบที่ ๑
ข้อ ๒๖
20,000
 
๒๗
ตู้สำหรับการจัดเก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 42U
แบบที่ ๒
ข้อ ๒๗
23,000
 
๒๘
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch 16 ช่อง
ข้อ ๒๘
2,400
 
๒๙
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch 24 ช่อง
แบบที่ ๑
ข้อ ๒๙
6,300
ราคาลดลง
๓๐
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch 24 ช่อง
แบบที่ ๒
ข้อ ๓๐
26,000
ราคาเพิ่มขึ้น
๓๑
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L3 Switch 24 ช่อง
ข้อ ๓๑
135,000
ราคาลดลง
๓๒
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แคร่สั้น
ข้อ ๓๒
22,000
 
๓๓
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แคร่ยาว
ข้อ ๓๓
23,000
 
๓๔
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer
ข้อ ๓๔
4,300
 
๓๕
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก Inkjet Printer สำหรับกระดาษขนาด A3
ข้อ ๓๕
12,000
ประกาศใหม่
๓๖
เครื่องพิมพ์ Laser LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)
ข้อ ๓๖
3,500
ราคาลดลง
๓๗
เครื่องพิมพ์ Laser LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที)
ข้อ ๓๗
5,500
ราคาลดลง
๓๘
เครื่องพิมพ์ Laser LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)
ข้อ ๓๘
13,000
๓๙
เครื่องพิมพ์ Laser LED ขาวดำ แบบ Network (35 หน้า/นาที)
แบบที่ ๑
ข้อ ๓๙
19,900
ราคาลดลง
spec เปลี่ยน
๔๐
เครื่องพิมพ์ Laser LED ขาวดำ แบบ Network (40 หน้า/นาที)
แบบที่ ๒
ข้อ ๔๐
41,000
 
๔๑
เครื่องพิมพ์ Laser LED สี แบบ Network
ข้อ ๔๑
18,000
ราคาลดลง
๔๒
เครื่องพิมพ์ Laser LED ขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A3
ข้อ ๔๒
53,000
ประกาศใหม่
๔๓
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก Inkjet
ข้อ ๔๓
4,200
ราคาลดลง
spec เปลี่ยน
๔๔
เครื่องพิมพ์ Multifunction Laser LED สี
ข้อ ๔๔
23,000
ราคาลดลง
๔๕
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป ขนาด A4
ข้อ ๔๕
3,200
ราคาเพิ่มขึ้น
๔๖
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ ขนาด A4
แบบที่ ๑
ข้อ ๔๖
20,000
 
๔๗
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ ขนาด A4 (กลับหน้าอัตโนมัติ)
แบบที่ ๒
ข้อ ๔๗
34,000
ราคาเพิ่มขึ้น
๔๘
จอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว (1,366x768พิกเซล)
ข้อ ๔๘
3,100
 
๔๙
จอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว (1,600x900พิกเซล)
ข้อ ๔๙
3,600
ราคาลดลง
๕๐
จอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ นิ้ว (1,920x1,080พิกเซล)
ข้อ ๕๐
5,100
ราคาลดลง
๕๑
เครื่องสำรองไฟฟ้า ๗๕๐ VA
ข้อ ๕๑
1,700
ราคาลดลง
๕๒
เครื่องสำรองไฟฟ้า ๑ KVA
ข้อ ๕๒
5,300
ราคาลดลง
๕๓
เครื่องสำรองไฟฟ้า ๒ KVA
ข้อ ๕๓
18,000
ราคาลดลง
๕๔
เครื่องสำรองไฟฟ้า ๓ KVA
ข้อ ๕๔
38,000
ราคาเพิ่มขึ้น
๕๕
เครื่องสำรองไฟฟ้า ๑๐ KVA (ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส)  
ข้อ ๕๕
245,000
 
๕๖
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
ข้อ ๕๖
3,800
 
๕๗
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
ข้อ ๕๗
20,000
 
๕๘
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน
ข้อ ๕๘
10,000
 
๕๙
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
ข้อ ๕
/
 
๖๐
ให้พิจารณาใช้งานซอฟต์แวร์ประเภท Open Source แทนการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ประเภทซอฟต์แว์สำเร็จรูป
ข้อ ๖๐
/
 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
(เพิ่มเติม)
(ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖)

ลำดับ
รายการ
แบบที่
ประเภท
ราคา MICT ๕
หมายเหตุ
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
แบบที่ ๑
เพิ่มเติม ข้อ ๑
3,900
 
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
แบบที่ ๒
เพิ่มเติม ข้อ ๒
15,000
 
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
แบบที่ ๓
เพิ่มเติม ข้อ ๓
19,000
 
ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (ขนาด 42U)
แบบที่ ๓
เพิ่มเติม ข้อ ๔
130,000
 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สำหรับงานภูมิสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2554
(บังคับใช้ 11 พฤษภาคม 2554)
Spec รายการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประเภท ราคา MICT ๕๕ หมายเหตุ
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑ (X86 CPU)


๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับ GIS Web Server และ GIS Application Server ข้อ ๑.๑ ๑๒๐,๐๐๐
๑.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับ GIS Image Web Server และ GIS Data Server ข้อ ๑.๒ ๓๒๐,๐๐๐
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ (RISC CPU)


๒.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับ GIS Web Server และ GIS Application Server ข้อ ๒.๑ ๖๒๐,๐๐๐
๒.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับ GIS Image Web Server และ GIS Data Server ข้อ ๒.๒ ๖๗๐,๐๐๐
๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน GIS


๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน GIS ทั่วไป ข้อ ๓.๑ ๒๘,๐๐๐
๓.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล GIS ปกติ ข้อ ๓.๒ ๓๑,๐๐๐
๓.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล GIS เชิงกราฟิก ข้อ ๓.๓ ๓๓,๐๐๐
๔. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) สำหรับงาน GIS


๔.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) สำหรับงาน GIS ทั่วไป ข้อ ๔.๑ ๒๑,๕๐๐
๔.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) สำหรับงานประมวลผล GIS ปกติ ข้อ ๔.๒ ๒๕,๐๐๐
๔.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) สำหรับงานประมวลผล GIS เชิงกราฟิก ข้อ ๔.๓ ๓๑,๐๐๐
๕. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์สำหรับงาน GIS


๕.๑ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network ขนาด A4 ข้อ ๕.๑ ๒๐,๐๐๐
๕.๒ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ขนาด A3 ข้อ ๕.๒ ๑๓,๐๐๐
๕.๓ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network ขนาด A3 ข้อ ๕.๓ ๑๖๐,๐๐๐
๕.๔ พล๊อตเตอร์ (Plotter) สี ขนาด A1 ข้อ ๕.๔ ๑๕๕,๐๐๐
๕.๕ พล๊อตเตอร์ (Plotter) สี ขนาด A0 ข้อ ๕.๕ ๒๖๕,๐๐๐
๖. ซอฟต์แวร์สำหรับงาน GIS ที่มีการใช้งานบนฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ


๖.๑ ซอฟต์แวร์ระบบงาน GIS ทั่วไป ข้อ ๖.๑ ๑๘๕,๐๐๐
๖.๒ ซอฟต์แวร์ระบบงาน GIS ประมวลผลเชิงพื้นที่ ข้อ ๖.๒ ๓๗๐,๐๐๐
๖.๓ ซอฟต์แวร์ระบบงาน GIS ประมวลผลโครงข่ายเชิงเส้น ข้อ ๖.๓ ๓๗๐,๐๐๐
๖.๔ ซอฟต์แวร์ระบบงาน GIS ประมวลผลเชิงภูมิประเทศ ข้อ ๖.๔ ๕๙๐,๐๐๐
๖.๕ ซอฟต์แวร์ระบบงาน GIS รวมทั้งหมด ข้อ ๖.๕ ๗๗๕,๐๐๐
๗. ซอฟต์แวร์สำหรับงาน GIS ที่มีการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย


๗.๑ ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการและให้บริการแผนที่ภาพถ่ายบนระบบเครือข่าย (Image Web Server) ข้อ ๗.๑ ๘๕๐,๐๐๐
๗.๒ ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารระบบ GIS บนเครือข่าย (GIS Web Server) ข้อ ๗.๒ ๑,๗๕๐,๐๐๐

 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Board หรือ e-Board)
ของกระทรวงมหาดไทย

(บังคับใช้ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)

คุณสมบัติ ราคา
๑. ขนาดจอ (Effective Screen Size) วัดตามแนวทแยงมุมไม่น้อยกว่า ... นิ้ว - ระบบอินฟราเรด (Infrared)
ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕ นิ้ว ราคาไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ระบบอินฟราเรด (Infrared)
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๒ นิ้ว ราคาไม่เกิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท
- ระบบอิเล็กโตรแมกเนติก (Electromagnetic)
ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๕ นิ้ว ราคาไม่เกิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท
๒. เป็นกระดานที่ใช้เทคโนโลยี ระบบอินฟราเรด (Infrared) หรือ ระบบอิเล็กโตรแมกเนติก (Electromagnetic) หรือดีกว่า
๓. สามารถแสดงผลจากคอมพิวเตอร์ผ่านเครื่องฉายระบบ LCD/DLP หรือดีกว่า
๔. พื้นกระดานทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน และลดแสงสะท้อน (Low Glare Screen)
๕. สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบยึดติดตั้งฝาผนัง และติดตั้งบนขาตั้งที่มีล้อเลื่อน
๖. สามารถใช้นิ้วหรือวัตถุอื่นในการเขียน วาดภาพ หรือควบคุมการทำงานต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ได้
๗. วัตถุในการเขียนกระดาน (Marker) เป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาพร้อมกับจอรับภาพซึ่งสามารถทำงานแทนเมาส์ สามารถทำงานร่วมกับกระดานแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) และเชื่อมต่อแบบไร้สาย
๘. การเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย หรือทางพอร์ต USB2.0 หรือดีกว่า
๙. มีซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงาน
๙.๑ สามารถรองรับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นอย่างน้อย
๙.๒ สามารถนำเสนอรูปแบบกราฟฟิก ภาพนิ่ง วิดีโอ เสียง ได้
๙.๓ สามารถจัดเก็บ ค้นหา บันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดดิสก์ ซีดี
ดีวีดี ฯลฯ ) ในรูปแบบข้อความ กราฟฟิก ภาพนิ่ง วิดีโอ เสียง ได้
๙.๔ สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมสำนักงานได้ เช่น MS Office, Open Office และสามารถบันทึกข้อมูลที่เขียนลงรวมในไฟล์เอกสาร, ไฟล์คำนวณ, ไฟล์นำเสนองานได้
๙.๕ รองรับการเขียนด้วยลายมือและรับเข้าเป็นตัวพิมพ์มาตรฐานภาษาอังกฤษเป็นอย่างน้อย
๙.๖ รองรับการแปลงลายมือเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ได้
๙.๗ สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Linux หรือ Mac
หรืออื่น ๆ ได้
๙.๘ สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้


หมายเหตุ : สำหรับการจัดหาที่มีความแตกต่างไปจากนี้ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ที่ได้กำหนดไว้


เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกระดานอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก
(Mini Electronic Board หรือ Mini e-Board)
ของกระทรวงมหาดไทย
(บังคับใช้ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)
คุณสมบัติ ราคา
๑. เป็นกระดานอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก สามารถทำงานร่วมกับกระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Board หรือ e-Board) แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ราคาไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท
๒. มีอุปกรณ์รับ/ส่งสัญญาณไร้สายแบบ USB เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
๓. มีปากกาอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะสำหรับเขียน เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
๔. มีหน้าจอ LCD หรือดีกว่า ใช้ในการแสดงสถานะต่าง ๆ
๕. ส่งสัญญาณผ่านระบบคลื่นวิทยุ (Wireless) ได้
๖. รองรับระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Linux หรือ Mac ได้


หมายเหตุ : สำหรับการจัดหาที่มีความแตกต่างไปจากนี้ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ที่ได้กำหนดไว้

เกณฑ์ ของ ทก. ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖

กลับหน้าแรก