มาตรฐานและราคากลางของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

คุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Web กระทรวง ICT) หรือ (PDF File)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

คุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) (Web กระทรวง ICT) หรือ (PDF File)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

คุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงมหาดไทย (HTML File) / (PDF File)   N E W
ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕


เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
(บังคับใช้ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)

ลำดับ
รายการ
แบบที่
ประเภท
ราคา MICT ๕๕
หมายเหตุ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบที่ ๑
ข้อ ๑
120,000
 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
แบบที่ ๒
ข้อ ๒
320,000
 
ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่าย ชนิด Blade
แบบที่ ๑
ข้อ ๓
370,000
 
ตู้สำหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่าย ชนิด Blade
แบบที่ ๒
ข้อ ๔
620,000
 
แผงวงจรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade
แบบที่ ๑
ข้อ ๕
150,000
 
แผงวงจรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade
แบบที่ ๒
ข้อ ๖
410,000
 
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
ข้อ ๗
15,000
 
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
แบบที่ ๑
ข้อ ๘
26,000
 
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
แบบที่ ๒
ข้อ ๙
31,000
 
๑๐
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สำนักงาน
แบบที่ ๑
ข้อ ๑๐
8,500
 
๑๑
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สำนักงาน
แบบที่ ๒
ข้อ ๑๑
19,000
 
๑๒
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สำหรับประมวลผล
ข้อ ๑๒
27,000
 
๑๓
อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)
ข้อ ๑๓
510,000
 
๑๔
ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย
แบบที่ ๑
ข้อ ๑๔
10,000
ต่อเดือน
๑๕
ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย
แบบที่ ๒
ข้อ ๑๕
20,000
ต่อเดือน
๑๖
ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย
แบบที่ ๓
ข้อ ๑๖
30,000
ต่อเดือน
๑๗
อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย
แบบที่ ๑
ข้อ ๑๗
50,000
 
๑๘
อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย
แบบที่ ๒
ข้อ ๑๘
300,000
 
๑๙
อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย
แบบที่ ๓
ข้อ ๑๙
600,000
 
๒๐
อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย
แบบที่ ๔
ข้อ ๒๐
900,000
 
๒๑
อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Fire wall)
แบบที่ ๑
ข้อ ๒๑
300,000
 
๒๒
อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Fire wall)
แบบที่ ๒
ข้อ ๒๒
720,000
 
๒๓
อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System)
แบบที่ ๑
ข้อ ๒๓
440,000
 
๒๔
อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System)
แบบที่ ๒
ข้อ ๒๔
1,400,000
 
๒๕
อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall)
ข้อ ๒๕
640,000
 
๒๖
อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Security)
ข้อ ๒๖
300,000
 
๒๗
ตู้สำหรับการจัดเก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 36U
แบบที่ ๑
ข้อ ๒๗
20,000
 
๒๘
ตู้สำหรับการจัดเก็บคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 42U
แบบที่ ๒
ข้อ ๒๘
23,000
 
๒๙
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch 16 ช่อง
ข้อ ๒๙
2,400
 
๓๐
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch 24 ช่อง
แบบที่ ๑
ข้อ ๓๐
  1. 7,500
 
๓๑
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch 24 ช่อง
แบบที่ ๒
ข้อ ๓๑
23,000
 
๓๒
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L3 Switch 24 ช่อง
ข้อ ๓๒
160,000
 
๓๓
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แคร่สั้น
ข้อ ๓๓
22,000
 
๓๔
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix แคร่ยาว
ข้อ ๓๔
23,000
 
๓๕
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet Printer
ข้อ ๓๕
4,300
 
๓๖
เครื่องพิมพ์ Laser LED ขาวดำ (20หน้า/นาที)
ข้อ ๓๖
3,600
 
๓๗
เครื่องพิมพ์ Laser LED ขาวดำ (28หน้า/นาที)
ข้อ ๓๗
8,400
 
๓๘
เครื่องพิมพ์ Laser LED ขาวดำ (พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ)
ข้อ ๓๘
13,000
 
๓๙
เครื่องพิมพ์ Laser LED ขาวดำ Network (33 หน้า/นาที)
แบบที่ ๑
ข้อ ๓๙
21,000
 
๔๐
เครื่องพิมพ์ Laser LED ขาวดำ Network (40 หน้า/นาที)
แบบที่ ๒
ข้อ ๔๐
41,000
 
๔๑
เครื่องพิมพ์ Laser LED สี Network
ข้อ ๔๑
19,000
 
๔๒
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก Inkjet
ข้อ ๔๒
5,400
 
๔๓
เครื่องพิมพ์ Multifunction Laser LED สี
ข้อ ๔๓
24,000
 
๔๔
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป ขนาด A4
แบบที่ ๑
ข้อ ๔๔
3,000
 
๔๕
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ ขนาด A4
ข้อ ๔๕
20,000
 
๔๖
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ ขนาด A4 (กลับหน้าอัตโนมัติ)
ข้อ ๔๖
31,000
 
๔๗
จอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว (1,366x768พิกเซล)
ข้อ ๔๗
3,100
 
๔๘
จอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว (1,600x900พิกเซล)
ข้อ ๔๘
3,700
 
๔๙
จอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว (1,920x1,080พิกเซล)
ข้อ ๔๙
5,500
 
๕๐
เครื่องสำรองไฟฟ้า 750VA
ข้อ ๕๐
1,800
 
๕๑
เครื่องสำรองไฟฟ้า 1KVA
ข้อ ๕๑
5,500
 
๕๒
เครื่องสำรองไฟฟ้า 2KVA
ข้อ ๕๒
21,000
 
๕๓
เครื่องสำรองไฟฟ้า 3KVA
ข้อ ๕๓
36,500
 
๕๔
เครื่องสำรองไฟฟ้า 10 KVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส)  
ข้อ ๕๔
245,000
 
๕๕
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่น ซีดีรอม ชุดติดตั้ง
ข้อ ๕๕
3,800
 
๕๖
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พร้อมแผ่น ซีดีรอม ชุดติดตั้ง
ข้อ ๕๖
20,000
 
๕๗
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน พร้อมแผ่น ซีดีรอม ชุดติดตั้ง
ข้อ ๕๗
10,000
 
๕๘
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์ทดแทน ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ข้อ ๕๘
/
 
๕๙
ให้พิจารณาใช้งานซอฟต์แวร์ประเภท Open Source แทนการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ประเภทซอฟต์แว์สำเร็จรูป
ข้อ ๕๙
/
 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สำหรับงานภูมิสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2554
(บังคับใช้ 11 พฤษภาคม 2554)
Spec รายการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประเภท ราคา MICT ๕๕ หมายเหตุ
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑ (X86 CPU)


๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับ GIS Web Server และ GIS Application Server ข้อ ๑.๑ ๑๒๐,๐๐๐
๑.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับ GIS Image Web Server และ GIS Data Server ข้อ ๑.๒ ๓๒๐,๐๐๐
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ (RISC CPU)


๒.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับ GIS Web Server และ GIS Application Server ข้อ ๒.๑ ๖๒๐,๐๐๐
๒.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับ GIS Image Web Server และ GIS Data Server ข้อ ๒.๒ ๖๗๐,๐๐๐
๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน GIS


๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน GIS ทั่วไป ข้อ ๓.๑ ๒๘,๐๐๐
๓.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล GIS ปกติ ข้อ ๓.๒ ๓๑,๐๐๐
๓.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล GIS เชิงกราฟิก ข้อ ๓.๓ ๓๓,๐๐๐
๔. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) สำหรับงาน GIS


๔.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) สำหรับงาน GIS ทั่วไป ข้อ ๔.๑ ๒๑,๕๐๐
๔.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) สำหรับงานประมวลผล GIS ปกติ ข้อ ๔.๒ ๒๕,๐๐๐
๔.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) สำหรับงานประมวลผล GIS เชิงกราฟิก ข้อ ๔.๓ ๓๑,๐๐๐
๕. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์สำหรับงาน GIS


๕.๑ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network ขนาด A4 ข้อ ๕.๑ ๒๐,๐๐๐
๕.๒ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ขนาด A3 ข้อ ๕.๒ ๑๓,๐๐๐
๕.๓ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network ขนาด A3 ข้อ ๕.๓ ๑๖๐,๐๐๐
๕.๔ พล๊อตเตอร์ (Plotter) สี ขนาด A1 ข้อ ๕.๔ ๑๕๕,๐๐๐
๕.๕ พล๊อตเตอร์ (Plotter) สี ขนาด A0 ข้อ ๕.๕ ๒๖๕,๐๐๐
๖. ซอฟต์แวร์สำหรับงาน GIS ที่มีการใช้งานบนฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ


๖.๑ ซอฟต์แวร์ระบบงาน GIS ทั่วไป ข้อ ๖.๑ ๑๘๕,๐๐๐
๖.๒ ซอฟต์แวร์ระบบงาน GIS ประมวลผลเชิงพื้นที่ ข้อ ๖.๒ ๓๗๐,๐๐๐
๖.๓ ซอฟต์แวร์ระบบงาน GIS ประมวลผลโครงข่ายเชิงเส้น ข้อ ๖.๓ ๓๗๐,๐๐๐
๖.๔ ซอฟต์แวร์ระบบงาน GIS ประมวลผลเชิงภูมิประเทศ ข้อ ๖.๔ ๕๙๐,๐๐๐
๖.๕ ซอฟต์แวร์ระบบงาน GIS รวมทั้งหมด ข้อ ๖.๕ ๗๗๕,๐๐๐
๗. ซอฟต์แวร์สำหรับงาน GIS ที่มีการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย


๗.๑ ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการและให้บริการแผนที่ภาพถ่ายบนระบบเครือข่าย (Image Web Server) ข้อ ๗.๑ ๘๕๐,๐๐๐
๗.๒ ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารระบบ GIS บนเครือข่าย (GIS Web Server) ข้อ ๗.๒ ๑,๗๕๐,๐๐๐

 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานแท็บเล็ต (Tablet)
ของกระทรวงมหาดไทย
(บังคับใช้ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)

คุณสมบัติ ราคา
๑. เครื่องแท็บเล็ต ขนาด ๓๒ GB แบบที่ ๑ ๑๙,๕๐๐ บาท
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๑ GHz และเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Dual Core หรือดีกว่า
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ไม่น้อยกว่า ๕๑๒ MB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Internal Mass Storage ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓๒ GB
- ขนาดจอ (Effective Screen Size) วัดตามแนวทแยงมุมไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว
- อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล และอุปกรณ์ควบคุม แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (Built-in) ระบบรับข้อมูลแบบสัมผัสจอภาพ (Touch Screen)
 
- มีอุปกรณ์การเชื่อมต่อแบบ USB
- มีแบตเตอรี่ชนิด Lithium Polymer ที่สามารถทำงานได้ปกติต่อเนื่องโดยใช้แบตเตอรี่ได้ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง สามารถทำงานกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ ๒๒๐ V AC, ๕๐ Hz ได้
- มีกล้องถ่ายรูปทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g) และ Bluetooth
๒. เครื่องแท็บเล็ต ขนาด ๓๒ GB แบบที่ ๒ ๒๓,๕๐๐ บาท
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๑ GHz และเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Dual Core หรือดีกว่า
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ไม่น้อยกว่า ๕๑๒ MB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Internal Mass Storage ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓๒ GB
- ขนาดจอ (Effective Screen Size) วัดตามแนวทแยงมุมไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว
- อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล และอุปกรณ์ควบคุม แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (Built-in) ระบบรับข้อมูลแบบสัมผัสจอภาพ (Touch Screen)
 
- มีอุปกรณ์การเชื่อมต่อแบบ USB
- มีแบตเตอรี่ชนิด Lithium Polymer ที่สามารถทำงานได้ปกติต่อเนื่องโดยใช้แบตเตอรี่ได้ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง สามารถทำงานกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ ๒๒๐ V AC, ๕๐ Hz ได้
- มีกล้องถ่ายรูปทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g), Bluetooth และ 3G/EDGE-GPRS หรือดีกว่า
๓. เครื่องแท็บเล็ต ขนาด ๖๔ GB แบบที่ ๑ ๒๒,๕๐๐ บาท
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๑ GHz และเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Dual Core หรือดีกว่า
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ไม่น้อยกว่า ๕๑๒ MB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Internal Mass Storage ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๔ GB
- ขนาดจอ (Effective Screen Size) วัดตามแนวทแยงมุมไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว
- อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล และอุปกรณ์ควบคุม แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (Built-in) ระบบรับข้อมูลแบบสัมผัสจอภาพ (Touch Screen)
 
- มีอุปกรณ์การเชื่อมต่อแบบ USB
- มีแบตเตอรี่ชนิด Lithium Polymer ที่สามารถทำงานได้ปกติต่อเนื่องโดยใช้แบตเตอรี่ได้ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง สามารถทำงานกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ ๒๒๐ V AC, ๕๐ Hz ได้
- มีกล้องถ่ายรูปทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g) และ Bluetooth
๔. เครื่องแท็บเล็ต ขนาด ๖๔ GB แบบที่ ๒ ๒๖,๕๐๐ บาท
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๑ GHz และเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Dual Core หรือดีกว่า
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ไม่น้อยกว่า ๕๑๒ MB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Internal Mass Storage ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๔ GB
- ขนาดจอ (Effective Screen Size) วัดตามแนวทแยงมุมไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว
- อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล และอุปกรณ์ควบคุม แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (Built-in) ระบบรับข้อมูลแบบสัมผัสจอภาพ (Touch Screen)
 
- มีอุปกรณ์การเชื่อมต่อแบบ USB
- มีแบตเตอรี่ชนิด Lithium Polymer ที่สามารถทำงานได้ปกติต่อเนื่องโดยใช้แบตเตอรี่ได้ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง สามารถทำงานกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ ๒๒๐ V AC, ๕๐ Hz ได้
- มีกล้องถ่ายรูปทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g), Bluetooth และ 3G/EDGE-GPRS หรือดีกว่า


หมายเหตุ : สำหรับการจัดหาที่มีความแตกต่างไปจากนี้ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ที่ได้กำหนดไว้

 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Board หรือ e-Board)
ของกระทรวงมหาดไทย

(บังคับใช้ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)

คุณสมบัติ ราคา
๑. ขนาดจอ (Effective Screen Size) วัดตามแนวทแยงมุมไม่น้อยกว่า ... นิ้ว - ระบบอินฟราเรด (Infrared)
ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕ นิ้ว ราคาไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ระบบอินฟราเรด (Infrared)
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๒ นิ้ว ราคาไม่เกิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท
- ระบบอิเล็กโตรแมกเนติก (Electromagnetic)
ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๕ นิ้ว ราคาไม่เกิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท
๒. เป็นกระดานที่ใช้เทคโนโลยี ระบบอินฟราเรด (Infrared) หรือ ระบบอิเล็กโตรแมกเนติก (Electromagnetic) หรือดีกว่า
๓. สามารถแสดงผลจากคอมพิวเตอร์ผ่านเครื่องฉายระบบ LCD/DLP หรือดีกว่า
๔. พื้นกระดานทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน และลดแสงสะท้อน (Low Glare Screen)
๕. สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบยึดติดตั้งฝาผนัง และติดตั้งบนขาตั้งที่มีล้อเลื่อน
๖. สามารถใช้นิ้วหรือวัตถุอื่นในการเขียน วาดภาพ หรือควบคุมการทำงานต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ได้
๗. วัตถุในการเขียนกระดาน (Marker) เป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาพร้อมกับจอรับภาพซึ่งสามารถทำงานแทนเมาส์ สามารถทำงานร่วมกับกระดานแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) และเชื่อมต่อแบบไร้สาย
๘. การเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย หรือทางพอร์ต USB2.0 หรือดีกว่า
๙. มีซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงาน
๙.๑ สามารถรองรับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นอย่างน้อย
๙.๒ สามารถนำเสนอรูปแบบกราฟฟิก ภาพนิ่ง วิดีโอ เสียง ได้
๙.๓ สามารถจัดเก็บ ค้นหา บันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดดิสก์ ซีดี
ดีวีดี ฯลฯ ) ในรูปแบบข้อความ กราฟฟิก ภาพนิ่ง วิดีโอ เสียง ได้
๙.๔ สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมสำนักงานได้ เช่น MS Office, Open Office และสามารถบันทึกข้อมูลที่เขียนลงรวมในไฟล์เอกสาร, ไฟล์คำนวณ, ไฟล์นำเสนองานได้
๙.๕ รองรับการเขียนด้วยลายมือและรับเข้าเป็นตัวพิมพ์มาตรฐานภาษาอังกฤษเป็นอย่างน้อย
๙.๖ รองรับการแปลงลายมือเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ได้
๙.๗ สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Linux หรือ Mac
หรืออื่น ๆ ได้
๙.๘ สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้


หมายเหตุ : สำหรับการจัดหาที่มีความแตกต่างไปจากนี้ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ที่ได้กำหนดไว้


เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกระดานอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก
(Mini Electronic Board หรือ Mini e-Board)
ของกระทรวงมหาดไทย
(บังคับใช้ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)
คุณสมบัติ ราคา
๑. เป็นกระดานอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก สามารถทำงานร่วมกับกระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Board หรือ e-Board) แบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ราคาไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท
๒. มีอุปกรณ์รับ/ส่งสัญญาณไร้สายแบบ USB เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
๓. มีปากกาอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะสำหรับเขียน เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
๔. มีหน้าจอ LCD หรือดีกว่า ใช้ในการแสดงสถานะต่าง ๆ
๕. ส่งสัญญาณผ่านระบบคลื่นวิทยุ (Wireless) ได้
๖. รองรับระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Linux หรือ Mac ได้


หมายเหตุ : สำหรับการจัดหาที่มีความแตกต่างไปจากนี้ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ที่ได้กำหนดไว้

 
กลับหน้าแรก