ชุดข้อมูล (Dataset)
ลำดับที่
(ID)
ชื่อชุดข้อมูล
(Title)

รายละเอียดชุดข้อมูล
(Description)

คำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ชนิดไฟล์ (Dataset for downloading) แหล่งที่มา
(Source)
ความถี่
ในการปรับปรุงข้อมูล
(update)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล
(Last updated)
๑. ข้อมูลจุดผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ข้อมูลจุดผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มเป้าหมายที่จะนำข้อมูลไปใช้คือประชาชนไทยและประชาชนประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะได้รับข้อมูลว่ามีจุดผ่านแดนที่ใดบ้าง วันเวลาทำการของจุดผ่านแดนแต่ละแห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออก เพื่อค้าขาย ท่องเที่ยวหรือติดต่อพบปะกัน รวมทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชน จะได้ทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ODS, CSV ODS,CSV www.fad.moi.go.th Not updated (historical only) ๑๗ มิ.ย.๖๒
๒. ข้อมูลกฎหมายที่รักษาการหรืออยู่ในความรับผิดชอบที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการขออนุมัติหรืออนุญาตของกระทรวงมหาดไทย ข้อมูลกฎหมายที่รักษาการหรืออยู่ในความรับผิดชอบที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการขออนุมัติหรืออนุญาตของกระทรวงมหาดไทย มีประโยชน์สำหรับประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ ในการติดต่อขออนุมัติหรืออนุญาตในเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ODS, CSV ODS,CSV,PDF www.law.moi.go.th Not updated (historical only) ๑๗ มิ.ย.๖๒
๓. ข้อมูลข่าวประกวดราคาของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ข้อมูลข่าวประกวดราคาของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลนี้คือ เป็นไปตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่ต้องประกาศให้ประชาชนทราบ มีประโยชน์สำหรับบริษัทห้างร้านหรือประชาชน ที่ต้องการเข้ามาทำงานให้แก่ทางราชการ เกิดการแข่งขันกันทางด้านธูรกิจและส่วนราชการได้ประโยชน์จากการที่ได้บริษัทแข่งกันทำงานและเสนอราคาที่ต่ำกว่าเจ้าอื่นเพื่อให้ได้งาน ODS, CSV ODS,CSV www.fidi.moi.go.th Not updated (historical only) ๑๗ มิ.ย.๖๒
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร ๐ ๒๒๘๑ ๑๕๖๗