การวัดความพึงพอใจ
การเข้าถึงหรือเข้ามาใช้
ข้อมูลข่าวสารผ่าน www.moi.go.th

พึงพอใจ    

ไม่พึงพอใจแสดงความคิดเห็นและ
ให้ข้อเสนอแนะ