CONTENT  
  - ข่าวประชาสัมพันธ์
  - คำสั่ง/หนังสือเวียน
TOP MENU
 
- หน้าแรก
- แผนปฏิบัติราชการประจำปี
- คู่มือ/เอกสารความรู้ที่น่าสนใจ
- กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อหน่วยงาน
LEFT MENU
 
- เกี่ยวกับ กพร.สป.
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้าง/บุคลากร
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 2551 - 2555
- แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558
- นโยบายของกระทรวงมหาดไทย
- ยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย
RIGHT MENU
 
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน
- การแบ่งส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย
- มุมคำรับรอง
- ผลการปฏิบัติราชการประจำปี
- ระบบการติดตามและประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
- เงินรางวัล
- การพัฒนาระบบราชการตามเกณฑ์การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)
- รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
- ฐานข้อมูลการพัฒนาระบบราชการของ สป.มท.
- การพัฒนาระบบราชการประจำปี ของกระทรวงมหาดไทย
- การพัฒนาสู่อาเซียน ASEAN Community
- พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- การรับฝังความคิดเห็นของประชาชน Public consutation
- GES Survey Online
- GINFO ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
- แบบสำรวจ
- คำถามที่พบบ่อย
- Sitemap