จำนวนผู้เยี่ยมชม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึง ปัจจุบัน
web counter free

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ได้ดำเนินการจัดประชุมขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ตัวชี้วัดที่ 4 ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด)
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร (นายสมคิด จันทมฤก) เป็นประธานการประชุม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจาก สำนักงาน ก.พ.ร. ประมาณ 20 คน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ได้จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจำกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2563
โดยมีนายวิชัย ศรีขวัญ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจำกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม
ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงมหาดไทย ชั้น 4
อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชั้น 3 อาคารดำรงราชานุสรณ์ ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200