ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563  
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน วงเงินงบประมาณ
(ล้านบาท)
ค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ นโยบายที่สอดคล้อง
ตัวชี้วัดผลผลิต / ผลลัพธ์ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม
หมายถึง ต่ำกว่าเป้าหมาย
หมายถึง เป็นไปตามเป้าหมาย
หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย
หมายถึง ไม่กำหนดแผน / ผล