รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ กรมการปกครอง
  การแก้ไข/ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย
  ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
  แนวทางปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
  ข้อเสนอแนวทางปฏิรูปการดำเนินการการแก้ไขปรับปรุงด้านกฎหมายของ กฟน.
  หน้าเว็บให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ของเว็บไซต์ กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม