ระบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยของกรมการปกครอง รายสัปดาห์ (ศปก.ปค.)
  การดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล
  การบริการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
  การพัฒนาระบบบริการในสำนักงานที่ดินด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่ทันสมัย (พัฒนาระบบคิวบริการและรายงานผลการดำเนินงานในสำนักงานที่ดิน)
  โครงการคัดเลือกข้าราชการกรมที่ดินผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558
  พิมพ์คู่มือให้หน่วยงานของกรมที่ดินใช้เป็นกรอบ แนวทางการปฏิบัติและใช้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านด้าน การทุจริต ดังนี้
 
- จัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมกรมที่ดิน (พ.ศ.2560-2563) จำนวน 1,200 เล่ม
 
- พิมพ์คู่มือจริยธรรมเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/จำนวน 1,000 เล่ม
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมโยธาธิการและผังเมือง (ศปท.ยผ.)
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐
  ศูนย์ดำรงธรรม
  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และวินัยข้าราชการ
  เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
  โครงการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟน. เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามเกณฑ์ ASEAN Corporate Govermance Scorecard
    (ASEAN CG Scorecard : ACGS)
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กปน. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต
  เว็บศูนย์ป้องกันและปราบปรามทุจริต การประปาส่วนภูมิภาค
  โครงการป้องกันการทุจริตและบริหารความโปร่งใสขององค์การตลาด