Moblie Application ค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดิน (LandsMaps)
  โครงการส่งเสริมการใช้ยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าและเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  โครงการนวัตกรรมของ กฟน. (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  โครงการ Charging Station และรถยนต์ไฟฟ้า (EV Car)
  โครงการ Energy Ming Award
  เว็บไซต์กองวิจัยและพัฒนา