ระบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยของกรมการปกครอง รายสัปดาห์
  ระบบการบันทึกข้อมูลการดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้าน)
  การดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล
  ศูนย์ดำรงธรรม กรมการพัฒนาชุมชน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
  การให้บริการของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ
  มาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานในสังกัด สถ.
  คู่มือสำหรับประชาชน สถ.
  คู่มือกลางฯ อปท. ตรม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง และศูนย์ดำรงธรรม
  การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และคู่มือสำหรับประชาชนของ กฟน.
  ระบบบริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า MEA Smart Life Application (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  การบูรณาการระบบฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  ประกาศดับไฟ
  สถานการณ์การจำหน่ายไฟฟ้า
  การศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้า
  โครงการขยายเขตการให้บริการน้้าประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ และมั่นคง (MOU)
  มาตรการลดค่าติดตั้งประปาใหม่ ๑๐% และให้ผ่อนชำระค่าติดตั้งประปาใหม่ (รายเดี่ยว)
  เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค
  หน้าเว็บแสดงขั้นตอนการขอติดตั้งน้ำประปา