การให้บริการสำนักบริหารการทะเบียน
  ระบบสถิติทางการทะเบียน
  โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปภ.
  ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ อำนาจหน้าที่ ของ สถ.
  การบรรจบไฟกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการติดตั้งไฟสาธารณะจุดเสี่ยง
  การปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ
  แสดงรายละเอียดโครงการส่งเสริมความปลอดภัยของระบบ