ระบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยของกรมการปกครอง รายสัปดาห์ (ศปก.ปค.)
  โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปภ.
  Banner พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  โครงการ Green & Safety Community Network
  โครงการ Young MEA
  โครงการการส่งเสริมสนับสนุนการเทิดพระเกียรติ
  กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 (BIKE FOR DAD)
  Banner เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์บนหน้าเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค
  ประชาสัมพันธ์โครงการเทิดพระเกียรติต่างๆผ่านทางหน้าเว็บการประปาส่วนภูมิภาค
  กิจกรรม CSR1.1 CSR โครงการตลาดสีขาวต้านภัยยาเสพติด(ปากคลองตลาด)1.2 CSRร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังจัดมหกรรมตำรวจพบประชาชน
    และโครงการชุมชนปากคลองตลาดต้านภัยยาเสพติด