แผนการปฏิบัติงานฯ ในห้วง ๑ สัปดาห วันที่ 18 - 24 สิงหาคม 2557  
 
  แผนการปฏิบัติงานฯ ในห้วง ๑ สัปดาห วันที่ 21 - 27 กรกฎาคม 2557