เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานที่ ศสส.สป. และ ศสข. 1-12 จำนวน 44 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      9 ต.ค. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก      30 ก.ย. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการ Software ArcGIS Online โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      30 ก.ย. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบโทรศัพท์ IP Phone ของกระทรวงมหาดไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      30 ก.ย. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครือข่ายสื่อสารและระบบดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      30 ก.ย. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการ Sip Trunk จำนวน 1 วงจร สำหรับเลขหมาย 1567 ของศูนย์ดำรงธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      30 ก.ย. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารและเครือข่าย ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูล ระยะที่ 1,2 และ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      30 ก.ย. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      30 ก.ย. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อรถประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก      30 ก.ย. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      30 ก.ย. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      30 ก.ย. 62
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมย่านความถี่ C-Band จำนวน 7/18 (Transponder) ทรานสพอนเดอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      30 ก.ย. 62
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขเครือข่ายสื่อสารและระบบดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      30 ก.ย. 62
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงระบบสื่อสารข้อมุลแบบไร้สาย (Wireless LAN) ผ่านดาวเทียม สำหรับพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ภูพานราชนิเวศน์ ทักษิณราชนิเวศน์ วังไกลกังวล และอาคารที่ประทับโครงการชลประทาน จังหวัดเชียงใหม่      30 ก.ย. 62

กำลังแสดงหน้าที่ 1/150 (15 รายการต่อหน้า) ต้องการแสดงหน้า [Prev]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  [Next]