ผู้ใช้งาน : ผู้ใช้ทั่วไป   Skip Navigation Links
หน้าแรก
Skip Navigation Links
สถิติการนำเข้าข้อมูล
Skip Navigation Links
สำหรับเจ้าหน้าที่
 
    ระบุเงื่อนไขการค้นหาข้อมูล
วันที่ของหนังสือหน่วยร้องขอ : 
ชื่อเรื่อง/ กระทู้/ ข้อหารือ/ เรื่อง :
หน่วยร้องขอ :
เลขที่หนังสือหน่วยร้องขอ :
หน่วยดำเนินการ :

 
 วันที่ของหน่วยร้องขอชื่อเรื่องหน่วยร้องขอหน่วยดำเนินงาน 
รายละเอียด 2/4/2556 0:00:00 ข้อเสนองบประมาณประจำปี ๒๕๕๗ ของการประปานครหลวง การประปานครหลวง สำนักงานรัฐมนตรี 997
รายละเอียด 29/11/2555 0:00:00 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดจำนวนคนต่างด้าว ซึ่งจะมีถิ่นทีอยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี 2555 สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง กรมการปกครอง 989
รายละเอียด 29/11/2555 0:00:00 ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ.... กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 450
รายละเอียด 15/11/2555 0:00:00 ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. ... กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 453
รายละเอียด 11/11/2555 0:00:00 ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ที่มีเหลือจ่าย การประปานครหลวง สำนักงานรัฐมนตรี 991
รายละเอียด 11/9/2555 0:00:00 ขออนุมัติเพิ่มกรอบอัตรากำลังพลสมาชิก อส. ในภูมิภาค สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 957
รายละเอียด 11/9/2555 0:00:00 ขออนุมัติเพิ่มกรอบอัตรากำลังพลสมาชิก อส. ในพื้นที่ จชต. สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 958
รายละเอียด 28/8/2555 0:00:00 ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติในเชิงยุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 939
รายละเอียด 23/8/2555 0:00:00 ร่างพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรมการปกครอง 959
รายละเอียด 22/8/2555 0:00:00 ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนเลียบวารีกับถนนมิตรไมตรี เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร 935
รายละเอียด 20/8/2555 0:00:00 ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรณีวงเงินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร 931
รายละเอียด 20/8/2555 0:00:00 แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ.2556-2559) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 932
รายละเอียด 16/8/2555 0:00:00 ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 934
รายละเอียด 13/8/2555 0:00:00 ห้วงวันที่ 1 สิงหาคม - 13 สิงหาคม 2555 จังหวัดยะลา ไม่มีข้อหารือและกระทู้ในรัฐสภา ยะลา 928
รายละเอียด 7/8/2555 0:00:00 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. .... สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 926
รายละเอียด 1/8/2555 0:00:00 โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สลค. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 925
รายละเอียด 31/7/2555 0:00:00 รอบเดือนกรกฎาคม 2555 จังหวัดยะลา ไม่มีกระทู้และข้อหารือในรัฐสภา กองกลาง สป. 896
รายละเอียด 24/7/2555 0:00:00 ร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการควบคุม สถานประกอบกิจการที่เป้นอันตรายบต่อสุขภาพ พ.ศ. .... สำนักงาน กฎหมาย สป. กรุงเทพมหานคร 891
รายละเอียด 19/7/2555 0:00:00 การเสนอคณะรัฐมนตรีของบประมาณประจำประจำปี 2555 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเยียวยาฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ 120,000 ล้านบาท (เหลือจ่าย) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 865
รายละเอียด 16/7/2555 0:00:00 วันที่หนังสือหน่วยร้องขอ ใช้เลขที่และวันที่ของหนังสือจากต้นเรื่อง ชื่อหน่วยร้องขอ กองกลาง สป. 795
123456789
   


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุังเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 - 2222 - 1141-55