ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยอุทกภัยจังหวัดกระบี่
(สำหรับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลรายงานสถานการณ์)
 ไม่มีฝนตก
 0.01-35 มม.
 35.01-60 มม.
 60.01-90 มม.
 90.01 มม.ขึ้นไป
(ระดับรุนแรงเฝ้าระวังใกล้ชิด
และพร้อมพิจารณาประกาศเตือนภัย)
1.อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด
2.ฝายคลองน้ำแดง
3.เทศบาลตำบลเขาพนม
4.อ่างเก็บน้ำห้วยลึก
5.อ่างเก็บน้ำคลองหยา
6.อบต.คีรีวง
7.โครงการชลประทานกระบี่
8.อบต.เขาทอง
9.ท่าอากาศยานกระบี่
10.ฝายคลองปกาไสย
11.อบต.คลองขนาน
12.อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว
13.ฝายคลองทรายขาว
14.อบต.คลองท่อมใต้
15.อบต.อ่าวลึกใต้
16.อบต.ทุ่งไทรทอง
17.อบต.เกาะกลาง
18.สถานีตรวจอากาศเกาะลันตา
สถานีเก็บข้อมูล
วันที่ อำเภอเขาพนม อำเภอปลายพระยา อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม อำเภออ่าวลึก อำเภอลำทับ อำเภอเกาะลันตา
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18