หนังสือสั่งการ
คำชี้แจงแนวทางการบันทึก
คู่มือการใช้งาน
วิธีการ/ขั้นตอน การ Upload ไฟล์รูปภาพ

  
 

   
   

ศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยฯ   ติดต่อสอบถาม ที่ เบอร์โทร : 0-2226-2105 มท. 50021

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ติดต่อสอบถาม ที่ เบอร์โทร : 0-2281-1466 ต่อ 51135 มท. 51135